Kvalitet och miljö

Tekniska Verken startade sin miljöresa år 2003 med att vissa enheter certifierades. Under åren har arbetet med miljöcertifiering fortsatt och Tekniska Verken har lagt upp riktlinjen för att certifiera hela företaget.

Målet är att hela företaget ska vara miljöcertifierat år 2017. Miljöfrågor är en viktig och aktiv del i Tekniska Verkens verksamhet. 

Miljöledningens inbyggda strävan mot ständiga förbättringar medför att man inte bara nöjer sig med att uppfylla lagkrav utan sätter upp egna miljömål. Genom mätbara och kvantifierbara miljömål som ska uppfyllas inom en bestämd tid når man resultat som gynnar både miljön och ekonomin.

Ledningens uppgift är att se till att det finns en väl fungerande systematik för arbetet med att förbättra organisationen. Det måste vara klart vem som gör vad i förbättringsarbetet och hur de olika delarna i förbättringsarbetet hänger samman. Därför har arbetsgrupper för miljö, arbetsmiljö och säkerhet bildats. Detta för att ta tillvara personalens kunnande i de olika områdena samt att arbetet handlar om att arbeta med förbättringar i verksamheten.

”Kvalitet,- miljöledningssystem är bra att ha, men det allra viktigaste är att ha en engagerad personal och duktiga medarbetare som är villiga att arbeta efter de rutiner/processer som man har bestämt och att alla arbetar mot samma mål”

Nyheter

Lördagsöppet på ÅVC den 25 maj

Passa på att besöka ÅVC i Kiruna och Vittangi på lördag den 25 maj.

Läs mer
  • Vårvatten

  • Anbudsförsäljning smörjutrustning

  • Ledningsarbete i Luossajärvi