Ett klimatneutralt Kiruna 2025 med hjälp av spillvärme

Bild

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Tekniska Verken är en nyckelspelare i resan mot ett klimatneutralt och framtidssäkrat energisystem i Kiruna.

Ett projekt för att återvinna mer spillvärme i Kirunas fjärrvärmesystem är nu halvvägs genomfört. Projektet bidrar till Kirunas mål om klimatneutralitet och genomförs av IVL Svenska Miljöinstitutet Länk till annan webbplats. i samarbete med Tekniska Verken Länk till annan webbplats., LKAB Länk till annan webbplats., LKAB Wassara AB Länk till annan webbplats. och NeoEnergy.

Under 2021 har en modell över Kirunas fjärrvärmesystem utvecklats i modelleringsverktyget TIMES. Tre olika alternativ för säsongslager har valts ut som lämpliga att studera vidare utifrån de lokala förutsättningarna i Kiruna. Säsongslagret möjliggör att värme från LKAB:s identifierade spillvärmeflöden kan sparas från sommaren, då det finns ett värmeöverskott som annars kyls bort, till vintern, då Tekniska Verken i Kiruna har ett stort värmebehov och annars behöver förbränna bränslen.

Under projektets sista år kommer den optimala spillvärmeanvändningen modelleras i TIMES och den miljömässiga nyttan att synliggöras. En samhällsekonomiskt nyttokostnadsanalys och ekonomisk kalkyl av det utökad spillvärmesamarbetet med ett säsongslager kommer att genomföras. Därmed kommer ny kunskap kring samspelsfaktorer i spillvärmesamarbeten att genereras. Utifrån underlaget kommer under hösten en lagerlösning att väljas ut och dimensioneras mer detaljerat och en möjlig fysisk placering av lagret i Kiruna kommer utses. Slutligen dras lärdomar om processen med Kiruna som fallstudie för att accelerera andra städers klimatarbete.

Läs mer om projektet på IVL Svenska Miljöinstitutet Länk till annan webbplats.

Läs mer om spillvärmesamarbetet i Kiruna

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!