Nytt vattenverk Abisko

Tekniska Verken ska på uppdrag av Kiruna kommun bygga nytt vattenverk i Abisko eftersom det befintliga vattenverket ska rivas.

En ny detaljplan är antagen för bostäder och turistverksamhet; Abisko 1:22. I ett första skede görs markundersökningar under sommaren och hösten 2022. Därefter startar anläggningen av vattenverk samt ny infrastruktur under våren 2023. Arbetet beräknas vara färdigt i slutet av 2023.

För allas säkerhet; kom ihåg att arbetsplatserna inte är några lekplatser. Iakttag försiktighet, lekande barn får inte vistas inom arbetsområdet eller vid och omkring maskiner. Målsmän ansvarar för sina barn.

Vi ber om överseende för de eventuella besvär som arbetet kan orsaka.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!