Utredning dricksvattenkvalitet i Vassijaure

Tekniska Verken har gjort en utredning av dricksvattenkvaliteten i Vassijaure. Här är en ny statusrapportering angående problemen med smak- och lukt i dricksvattnet i Vassijaure.

En ny statusrapportering angående problemen med smak- och lukt i dricksvattnet i Vassijaure.

Tekniska Verken i Kiruna AB (TVAB) har genomfört uppföljande provtagning under våren som bekräftar att föroreningen av ETBE, som ger upphov till lukt- och smakproblemen, kommer via råvattnet. Någon källa till föroreningen har inte kunnat identifierats men eftersom ETBE är en tillsats i bensin är ett utsläpp/läckage av bensin i tillrinningsområdet till vattentäkten ett troligt scenario. Även ganska små utsläpp av bensin eller olja kan ge lukt- och smakförändringar i dricksvattnet.

Planerad åtgärd

Under sommaren kommer ett nytt reningssteg att installeras i vattenverket för att rena bort ETBE från dricksvattnet. Tekniska Verken har goda förhoppningar om att åtgärden kommer att lösa kvalitetsproblemen då den fungerat mycket bra vid andra vattenverk. Vi fortsätter att provta och analysera dricksvattnet med avseende på ETBE för att följa upp effekten av åtgärden.

Information om vattenskyddsområde

Tekniska Verken vill passa på att uppmärksamma er om att större delen av Vassijaure befinner sig inom vattenskyddsområde för Vassijaure vattentäkt.
Vattenskyddsområdet är till för att skydda vattentäkten från föroreningar som kan skada råvattnet. Inom ett vattenskyddsområde är det till exempel inte tillåtet att tanka motordrivna fordon om det inte sker på en yta som har sekundärt skydd. Detta regleras i skyddsföreskrifter för vattentäkten.

Kontakt vid frågor

Bakgrund

Tekniska Verken har tillsammans med laboratoriet SGS Analytics Sweden gjort en screeninganalys för att leta okända ämnen i vattnet. Screeninganalysen visade spår av ETBE. Halten bedöms som låg, ungefär 3 mikrogram/liter men som troligen är orsaken till lukt- och smakproblemen. Att halten är ofarlig är också bekräftat från Livsmedelsverket.

Det finns inga gränsvärden för ämnet men den uppmätta halten ligger långt under gränsvärden för andra liknande ämnen. ETBE är flyktigt vilket innebär att det försvinner vid till exempel kokning av vattnet.

Hur ämnet hamnat i dricksvattnet är än så länge okänt. Tekniska Verken fortsätter att utreda lämpliga åtgärder vid vattenverket för att komma till rätta med problemen.

Information ETBE

ETBE är en vanlig oktanhöjande tillsats i bensin och har till skillnad mot andra drivmedelskomponenter hög löslighet i vatten. Ämnet har också andra användningsområden, exempelvis som lösningsmedel. Det är inte ovanligt att laboratoriet hittar ETBE från drivmedel i vatten efter olyckor ovan mark.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!