Tillsammans skapar vi ett grönare Kiruna

Tekniska Verken och LKAB har tecknat ett nytt avtal om användning av spillvärme från gruvverksamheten. Med start under 2020 kommer huvudsakligen spillvärme att användas för fjärrvärmeproduktion under totalt fyra månader per år.

Bild från presskonferensen

Foto: Mattias Forsberg / Tekniska Verken

Idag nyttjar Tekniska Verken spillvärme vid tillfällen då effektbehovet är extra stort samt under sommaren och när avfallspannan har underhållsstopp men från och med nästa år kommer spillvärme att stå för en större del i produktionen av fjärrvärme. Det leder samtidigt till att mindre avfall behöver förbrännas i Kiruna.
– Genom detta avtal är avsikten att nyttja spillvärmen under en större del av året, inledningsvis från 15 maj till 15 september. Avtalet är starten på avvecklingen av avfallsförbränningen i Kiruna – det blir en milstolpe i Tekniska Verkens historia, säger Jan Fjordell, vd Tekniska Verken.

Det är viktigt för både Tekniska Verken och LKAB att kunna återvinna energin som uppkommer som en effekt av gruvdriften. Att successivt gå över till mer spillvärme är i första hand en viktig miljöresa som slutligen mynnar i ett grönare samhälle och minskad avfallsförbränning.
– Detta avtal är helt i linje med LKAB:s strategiska linje att återvinna resurser överallt där vi kan. Våra satsningar sker i både stora och små steg, det viktiga är att börja agera i någon ände. Att vi också kan medverka till klimatåtgärder på det lokala planet är oerhört positivt och en del av vår strategi, säger Michael Palo, direktör för Division Norra, LKAB.

Vad händer med avfallet?

Avfallsförbränningen kommer i första steget inte upphöra helt utan endast minska i omfattning. Inriktningen är att allmänheten blir duktigare på att källsortera samtidigt som vi i samhället blir bättre på att materialåtervinna. När vi
sorterar bort matavfall samt förpackningar och tidningar försvinner drygt hälften av avfallet. För det restavfall som återstår behöver man dock hitta en lösning den dag avfallsförbränningen upphör helt i Kiruna.

Om avfallsförbränning ska fortsätta i framtiden krävs stora investeringar något som skulle gå rakt emot Tekniska Verkens strategiska mål att vara klimatneutrala till år 2025. Till detta kommer även ekonomiska styrmedel så som bland annat
införandet av förbränningsskatt på avfall.
– Sett ur ett ekologiskt och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv så är det alltid långsiktigt bättre att återvinna spillvärme från LKAB istället för energiåtervinning av avfall, säger Jan Fjordell.

Investeringar som gjorts på värmeverket under sommarens underhållsstopp har inte gjorts i onödan. Även framgent kommer avfallspannan vara viktig att bevara eftersom den kommer fungera som en redundans vid kalla dagar eller om behov av extra effekt finns.

Fakta

• Avfallsförbränningen minskar med 11.000 ton per år.
• Minskningen av avfallsförbränningen resulterar i minskat utsläpp av 4.500 ton koldioxid, motsvarande cirka 10 procent av Tekniska Verkens totala koldioxidutsläpp.
• Spillvärme kommer att nyttjas från 15 maj till 15 september.

Kontaktpersoner vid frågor och intervjuer:

Jan Fjordell, vd Tekniska Verken, 0980 701 35
Thore Johansson, styrelseordförande Tekniska Verken, 070 518 11 58
Anders Lindberg, presschef LKAB, 0980 783 55

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!