Utställning av nya föreskrifter för avfallshantering i Kiruna kommun

Tekniska verken i Kiruna AB har i dialog med kommunens förvaltningar och bolag tagit fram ett förslag till nya avfallsföreskrifter för Kiruna kommun.

Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) är varje kommun skyldig att upprätta en renhållningsordning, bestående av avfallsplan och avfallsföreskrifter. Avfallsföreskrifterna är kommunens lagtext för avfallshanteringen. Föreskrifterna innehåller bland annat bestämmelser om hur avfalls ska sorteras, förvaras och hämtas.

Innan kommunen antar en renhållningsordning ska kommunen enligt miljöbalken 15 kap 42 § på ett lämpligt och i skälig omfattning samråda med de fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse av renhållningsordningen. Kommunen ska även ställa ut ett förslag till renhållningsordning för granskning under minst fyra veckor.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-11 § 18 att ställa ut förslag till den nya avfallsföreskrifter, samt ny avfallsplan, för granskning från den 17 december 2018 till 31 januari 2019. Information om utställning av avfallsplan hittar du här: www.tekniskaverkenikiruna.se/avfallsplan Länk till annan webbplats.

Föreskrifter för avfallshantering i Kiruna kommun

Gällande föreskrifter antogs av kommunstyrelsen 2005-04-25, § 36 (senast reviderad 2012-02-20) och Tekniska verken i Kiruna AB har på uppdrag av kommunstyrelsen 2017-01-30, § 12 nu gjort en omfattande revidering och omarbetning i dialog med kommunkontoret och miljö- och byggförvaltningen.

Förslaget är anpassade till Avfall Sveriges nya mall vilket ger en bättre struktur och tydlighet i förhållande till taxan samt bättre överenstämmelse med hur verksamheten fungerar idag. Laghänvisningarna är också korrigerade.

I förslaget till föreskrift ligger fokus på avfall inom det kommunala ansvaret, det vill säga ett tydligare fokus på hushållsavfallet och därmed jämförligt avfall från verksamheter. Föreskriften reglerar inte avfall utanför det kommunala ansvaret, exempelvis farligt avfall från företag och regler kring oljeavskiljare.

Förslaget påverkar inte den enskilde i någon större omfattning eller hur renhållningsarbetet utförs idag. Revideringen innebär att handläggning av renhållningsärenden blir enklare och underlättar dialogen med kunder jämfört med idag.

Samråds- och utställningsperioden
Samråds- och utställningsperioden pågår från 2018-12-17 till 2019-01-31.
Under denna period finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Synpunkter som lämnas utgör en allmän handling hos kommunen och kan komma att lämnas ut vid begäran.

Synpunkter skickas till:
Tekniska Verken i Kiruna AB, avd. VA/Renhållning, 981 85 Kiruna, alternativt med e-post till: renhallning@tvab.kiruna.se
OBS! Ange diarienummer 2017-197 på handlingen eller i meddelanderaden om ni använder e-post. Synpunkter ska vara Tekniska Verken tillhanda senast 2019-01-31.

Eventuella frågor om förslag till nya Föreskrifter för avfallshantering i Kiruna kommun besvaras av renhållningsingenjör på Tekniska Verken:

Alexander Brobäck Nyrén, tel. 0980-706 79,
e-post alexander.broback-nyren@tvab.kiruna.se

Senast uppdaterad •