Återvinning av förorenade massor inom Kiruna golfbana

Samrådsunderlag

Tekniska Verken i Kiruna AB (TVAB) planerar en ombyggnad av Kiruna golfbana då delar av banan försvinner i samband med utbyggnaden av nya E10. I en del av det nya golfbaneområdet (Figur 1) planeras förorenade jordmassor att återvinnas för användning som utfyllnads- och konstruktionsmaterial. De förorenade massorna som avses återvinnas inom golfbaneområdet lagras för närvarande inom det f.d. skjutbaneområdet i Kiruna. Återvinningen bedöms vara tillståndspliktig enligt 9 kap miljöbalken. Enligt 29 kap. 34 § Miljöprövningsförordningen klassas åtgärden som en B-verksamhet med verksamhetskod 90.131. Verksamheten är inte en Seveso-verksamhet eller en verksamhet som omfattas av industriutsläppsförordningen.
TVAB har bedömt att verksamheten kan antas innebära betydande miljöpåverkan enligt Miljöbedömningsförordningen. Därmed ska en specifik miljöbedömning genomföras inom ramen för tillståndsprövningen.
Som en del i tillståndsansökan ska en miljökonsekvensbeskrivning utarbetas. I processen att sammanställa en miljökonsekvensbeskrivning ska samråd, ett så kallat avgränsningssamråd, genomföras med Länsstyrelsen, kommunen och de myndigheter och intressenter som kan vara berörda av åtgärden. Genom samrådet om planerad verksamhet ska verksamhetsutövaren i ett tidigt skede informera och inhämta synpunkter kring etableringen. Framförda synpunkter kommer att beaktas och kommer att tas hänsyn till vid utformning av miljökonsekvensbeskrivning, teknisk beskrivning och övriga ansökningshandlingar.
Detta dokument utgör det samrådsunderlag för avgränsningssamrådet som skickas till Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten, de enskilda som kan antas bli berörda samt de övriga myndigheter, kommuner och den allmänhet som kan antas bli berörda.
Underlaget bedöms innehålla de uppgifter som krävs enligt 8 § Miljöbedömningsförordningen. Sökande för planerad verksamhet är Tekniska Verken i Kiruna AB. Samrådsunderlaget har upprättats av Ramboll Sweden AB (Ramboll) på uppdrag av TVAB.

Läs mer i samrådsunderlag under dokument nedan.

Senast uppdaterad •