Utställning och samråd av reviderade föreskrifter för avfallshantering i Kiruna kommun

Kiruna

Tekniska verken i Kiruna AB har i dialog med kommunens förvaltningar och bolag tagit fram ett förslag till nya avfallsföreskrifter för Kiruna kommun.

Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) är varje kommun skyldig att upprätta en renhållningsordning, bestående av avfallsplan och avfallsföreskrifter. Avfallsföreskrifterna är kommunens lagtext för avfallshanteringen. Föreskrifterna innehåller bland annat bestämmelser om hur avfalls ska sorteras, förvaras och hämtas.

Innan kommunen antar en renhållningsordning ska kommunen enligt miljöbalken 15 kap 42 § på ett lämpligt och i skälig omfattning samråda med de fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse av renhållningsordningen. Kommunen ska även ställa ut ett förslag till renhållningsordning för granskning under minst fyra veckor.

Kommunstyrelsen i Kiruna kommun beslutade 2021-08-30 § 244 att skicka ut förslag till reviderade föreskrifter för avfallshantering i Kiruna kommun för samråd under perioden 2021-09-29 – 2021-10-27.

Reviderade föreskrifter för avfallshantering i Kiruna kommun

Gällande föreskrifter antogs av kommunfullmäktige 2019-06-10, § 46.

Revideringen har gjorts utifrån Avfall Sveriges mall. Laghänvisningarna är korrigerade samt benämningen ”hushållsavfall” har ersatt med ”avfall under kommunalt ansvar”.

I förslaget till föreskrift ligger fokus på avfall inom det kommunala ansvaret, det vill säga ett tydligare fokus på avfall under kommunalt ansvar och därmed jämförligt avfall från verksamheter. Föreskriften reglerar inte avfall utanför det kommunala ansvaret, exempelvis farligt avfall från företag och regler kring oljeavskiljare.

Revideringen kommer inte påverka den enskilde i någon större omfattning eller hur renhållningsarbetet utförs idag. I förslaget till reviderade avfallsföreskrifter föreslås dock skrivelsen kring fastigheter i väglöst land tas bort, vilket kommer innebära att den halverade avgiften för dessa fastigheter tas bort. Dessa fastighetsinnehavare kommer få betala hel grundavgift, vilket är rimligt utifrån vad grundavgiften finansierar.

Övergripande sammanfattning av gjorda ändringar

Strukturen i de reviderade avfallsföreskrifterna är i stort densamma som tidigare och utgår från Avfall Sveriges mall. En del paragrafer har fått nya nummer och hänvisningar till lagrum har uppdaterats. Begreppet ”hushållsavfall” har tagits bort och ersatts med ”avfall under kommunalt ansvar”. En ny bilaga 3 har tagits fram som beskriver hämtningsintervall för avfall (beskrevs tidigare i 28 §). Strukturen i bilaga 1, som beskriver hur sortering och avlämning ska ske, har förändrats. Nu beskrivs detta i tabellform, bland annat krav på utsortering, krav på emballering och instruktioner för hämtning och lämning.

I 23 § (tidigare 12 §) föreslås att skrivelsen kring ”Fastigheter i väglöst land” tas bort. I praktiken har denna skrivning varit otydlig att tolka för både kunder och tjänstemän som arbetar med frågorna. Detta innebär att den halverade grundavgiften för dessa fastigheter föreslås tas bort och att full grundavgift införs. Utifrån vad grundavgiften finansierar är det svårt att motivera varför dessa fastigheter ska få en halverad avgift, då de har samma möjlighet att använda de tjänster som ingår i grundavgiften som alla andra har, exempelvis nyttjande av återvinningscentraler. Att fastigheten saknar väg innebär inte att fastigheten inte producerar avfall som ska lämnas till återvinningscentral. För att upprätthålla en fastighets skick behöver det så småningom genomföras någon typ av renovering, exempelvis byta takpannor som ramlat ner eller byta ut träpanelen, avfallet som uppstår ska lämnas till återvinningscentral. Det är alltså rimligt utifrån likställighetsprincipen att alla fastigheter betalar full grundavgift. Det finns i 37 §, vilket även finns i nuvarande föreskrifter (40 §), möjlighet att ansöka om befrielse från hela eller delar av den kommunala renhållningen.

I nuvarande avfallsföreskrifter finns ett krav att fettavskiljare ska tömmas minst en gång per år. I praktiken bör fettavskiljare tömmas oftare, Svenskt Vatten rekommenderar att tömning sker 12 gånger per år. Hur andra kommuner reglerar detta skiljer sig åt, men flera ställer krav på mellan 4-6 tömningar per år. I bilaga 3 (Hämtningsintervall) föreslås därför att tömningsintervallet justeras till minst fyra gånger per år, eller med det intervall som krävs för att säkerställa anläggningens funktion. Det är fastighetsinnehavarens ansvar att se till att hämtningen anpassas till anläggningens behov. Det har även lagts till en paragraf 34 b där det finns möjlighet att ansöka om tidsbegränsat tillstånd för utsträckt hämtningsintervall för fettavskiljare (det vill säga färre tömningar än fyra gånger per år).

Samråds- och utställningsperioden

Samråds- och utställningsperioden pågår från 2021-09-29 till 2021-10-27.
Under denna period finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Synpunkter som lämnas utgör en allmän handling hos kommunen och kan komma att lämnas ut vid begäran.

Utställningshandlingar

  1. Föreskrifter för avfallshantering i Kiruna kommun , 494.9 kB.
  2. Bilaga 1 – Föreskriftsbilaga för sortering och lämning av avfall i Kiruna kommun , 394.6 kB.
  3. Bilaga 2 – Översiktskarta över renhållningsområden i Kiruna kommun , 1.4 MB.
  4. Bilaga 3 – Hämtningsintervall för Kiruna kommun , 324.3 kB.

Synpunkter skickas till:

Tekniska Verken i Kiruna AB, avd. VA/Renhållning, Värmeverksvägen 12, 981 38 Kiruna, alternativt med e-post till: renhallning@tvab.kiruna.se

OBS! Ange diarienummer 2017-197 på handlingen eller i meddelanderaden om ni använder e-post. Synpunkter ska vara Tekniska Verken tillhanda senast 2021-10-27.

Eventuella frågor besvaras av renhållningsingenjör på Tekniska Verken:
Alexander Brobäck Nyrén, tel. 0980-706 79
e-post alexander.broback-nyren@tvab.kiruna.se

Senast uppdaterad •