Samråd miljöprövning Kiruna Kraftvärmeverk, Kiruna avfallsanläggning

Värmeverket 2021

Kiruna Kraft AB, dotterbolag till Tekniska verken i Kiruna AB, planerar att ansöka om nya tillstånd enligt Miljöbalken för befintligt kraftvärmeverk inom fastigheten Värmen 1 samt Kiruna avfallsanläggning längs Kurravaaravägen inom fastigheten Kiruna 1:163 samt del av Kiruna 1:1.

Sökt verksamhet vid kraftvärmeverket omfattar befintlig förbränningsanläggning samt lagring av biobränslen inom fastigheten. Genom det nya tillståndet kommer avfallsförbränningen att upphöra och vid behov ersättas av biobaserade bränslen.

Sökt verksamhet vid avfallsanläggningen omfattar bland annat lagring, bearbetning och deponi av avfall vilket beskrivs i detalj i samrådsunderlaget. Verksamheten kommer vara relativt oförändrat jämfört med dagens situation.

Den planerade verksamhetens huvudsakliga miljöpåverkan kommer att utredas i miljökonsekvensbeskrivningen till tillståndsansökan.

 

Dokument och samrådsunderlag

 

Synpunkter

Skriftliga synpunkter önskas senast den 12 augusti 2022 via e-post till sebastian.karlin@tyrens.se alternativt via post till:

Tyrens Sverige AB
Sebastian Karlin
Västra Norrlandsgatan 10B
903 27 Umeå

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!