"rootPage" is not defined.

Förpackningar och tidningar

Bild

Det ska vara enkelt för alla att göra hållbara val. Tekniska Verkens uppdrag är därför att alla i Kiruna kommun ska bli bättre på att sortera. Du som fastighetsägare behöver se till att det finns en fungerande avfallshantering där förpackningar, matavfall och farligt avfall sorteras ut skilt från restavfallet.

Från och med den 1 januari 2024 tog kommunen över ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll i flerbostadshus eller fastigheter. För dig som äger ett flerbostadshus innebär det att du endast kan anlita avfallsentreprenörer som är godkända av kommunen.

För dig handlar de nya reglerna främst om att du behöver meddela oss att full sortering finns. Då är du berättigad ett avdrag på renhållningsavgiften. Du måste också anlita någon av våra auktoriserade leverantörer för hämtning av förpackningar. Om du idag har avtal med någon annan aktör för hämtning av förpackningar behöver du säga upp det avtalet.

Kontakta oss för avfallsrådgivning.

Förpackningsproducenterna ska bekosta insamlingen från hushåll. Det innebär att det blir billigare att ha insamling av förpackningar än tidigare. I dagsläget sker insamlingen via auktorisationssystem där en bestämd maxtaxa tillämpas.

Kommunerna kommer få ekonomisk ersättning för den fastighetsnära insamling som utförs. Detta innebär att du som fastighetsägare inte längre kommer att behöva stå för hela insamlingskostnaden själv, som du tidigare gjort. Producenterna av förpackningar har ett fortsatt ekonomiskt ansvar.

Från och med 1 januari 2024 är det bara auktoriserade entreprenörer som får samla in förpackningsmaterial. Det är inte längre tillåtet att själv anlita en valfri entreprenör som hämtar förpackningar, utan den som hämtar förpackningar måste vara auktoriserad.

Tekniska Verken har i dagsläget två godkända entrepenörer som får samla in förpackningar från flerbostadshus. Dessa är Stena Recycling och Ragn-Sells.

Fastighetsägare som redan samlar in förpackningar i soprum och har avtal med en av dessa gokända entreprenörer kan fortsätta som tidigare. Om din nuvarande entreprenör inte är auktoriserad behöver du byta.

Fastighetsägare som ännu inte har fastighetsnära insamling men som vill börja, tecknar ett nytt avtal direkt med godkända entreprenörer.

Senast 1 januari 2027 ska det finnas källsortering på en uppsamlingsplats eller i ett avfallsutrymme i alla flerbostadshus.

Från detta datum ska kommunerna hämta förpackningar från alla bostadsfastigheter, detta benämns som fastighetsnära förpackningsinsamling. Detta innebär att kommunen ska hämta förpackningar från alla flerfamiljshus, villor och fritidshus på ungefär samma plats där vi idag hämtar mat- och restavfall.

Det här är något du kan få hjälp av vår avfallsrådgivning. Det går också att hitta information om hur du dimensionerar utrymmet i Handbok för avfallsutrymmen , 10 MB..

Vi vill öka insamlingen av förpackningar och göra det enkelt för dina hyresgäster att sortera rätt. Branschorganisationen Avfall Sverige har tagit fram en särskilt anpassad kommunikation och skyltar till soprum för dig som är fastighetsägare av flerbostadshus. Du hittar detta på: sverigesorterar.se Länk till annan webbplats.

Auktoriserade entreprenörer - Förpackningsavfall

Ragn-Sells

070-723 01 00
kundservice1@ragnsells.com

Stena Recycling AB

010-445 67 10
kundsupport.norrbotten@stenarecycling.se

Returpapper och tidningar

Kommunen ansvarar för att samla in returpapper och tidningar. För dig som fastighetsägare innebär det att du måste ha avtal med den entreprenör som kommunen auktoriserat som idag är Ragn-Sells AB.

Auktoriserad entreprenör - Returpapper och tidningar

Ragn-Sells

070-723 01 00
kundservice1@ragnsells.com

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!