Farligt avfall

Målarfärg

Farligt avfall kommer vi alla i kontakt med. Det kan vara vardagliga saker som batterier, lampor, målarfärgrester, nagellack, kemikalier, oljor, tonerkasetter, elektronik och mycket annat.

Farligt avfall kan innehålla exempelvis bly, kvicksilver och kadmium. Om dessa ämnen sorteras fel och hamnar bland de brännbara avfallet eller spolas ut i avloppet kan de orsaka stor skada på natur och grundvatten för en lång tid framöver. Ett gram kan räcka för utsätta djur och människor för allvarliga risker.

Företagare med farligt avfall

Företag är välkomna att lämna sitt farliga avfall till Miljöavdelningen vid värmeverket. Du kan även beställa hämtning av farligt avfall via vår kundservice på telefon 0980-707 23. Företag får inte lämna farligt avfall på Kiruna avfallsanläggning eller på övriga återvinningscentraler i Kiruna kommun.

Det är inte alltid så lätt att veta var man ska göra av kemikalierester, avfettningsbad, kasserade oljefilter och annat. Det kan vara ännu mer invecklat att göra det på rätt sätt enligt den lagstiftning som finns. Transportdokument, tillstånd att köra, godkänd mottagare, ADR-klassning och avfallskod är bara några saker som ska finnas och stämma.

Vi på Tekniska Verken hjälper dig att ta hand om det farliga avfallet på rätt sätt.

Öppettider för mottagande av farligt avfall för företag

(Miljöavdelningen på Värmeverket)
Torsdagar kl 07.00 - 14.00

Avgift för mottagande av farligt avfall

Företag får lämna farligt avfall mot en avgift till Tekniska Verkens Miljöavdelning på Värmeverket. För information om aktuellt pris eller begäran om offert, vänligen kontakta vår kundtjänst på 0980-707 23, ange att det är farligt avfall från företag frågan gäller.

Vi kan bland annat erbjuda:

 • Transport
 • Mellanlagring
 • Dokumentation

Transport

Vi erbjuder hämtning. Chaufförerna är miljö-och ADR-utbildade och vi ombesörjer all transportdokumentation för att det ska bli enkelt för dig. Har ditt företag inte alla tillstånd för att transportera avfallet gör vi det gärna åt er. Vi har alla tillstånd som krävs och kan erbjuda en rad av lösningar när det kommer till att hantera och transportera avfall av olika slag.

Mellanlagring

Vi har ett miljöcertifierat mellanlager för farligt avfall. Det innebär att vi kan hantera allt farligt avfall på säkrade ytor så att eventuellt spill inte riskerar att hamna i avloppet.

Dokumentation och klassning av farligt avfall

Tekniska Verken hjälper dig att ta hand om det farliga avfallet på rätt sätt. Vi hjälper till med klassning enligt avfallsförordningen och farligt godslagstiftningen. Till transporten tillhandahåller vi transportdokument och transportkort.

Pris för mottagande av farligt avfall

Företag får lämna farligt avfall mot en avgift till Tekniska Verkens Miljöavdelning på värmeverket. För information om aktuellt pris eller begäran om offert, vänligen kontakta vår kundtjänst på 0980-707 23, ange att det är farligt avfall från företag frågan gäller.

Vad är farligt avfall?

Farligt avfall är sådant som finns upptaget i "Avfallsförordningen SFS 2001:1063". Avfallsförordningen finns att läsa på Rättsnätet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Exempel på farligt avfall:

 • Spillolja
 • Oljefilter
 • Avfettningsbad
 • Oljeabsorbenter
 • Bilbatterier
 • Färgspill
 • Förorenade filter
 • Oljeemulsion
 • Laboratoriekemikalier
 • Metallhaltigt slam
 • Lysrör
 • Färg-Lim-Sprayburkar
 • Småbatterier
 • Alkaliska rengöringsmedel
 • Elektronikskrot

Hämtning av farligt avfall

Många företag är vana att hantera farligt avfall, andra inte. Oavsett hur det ser ut på ditt företag, kan vi hjälpa dig med allt från goda råd till hämtning, märkning, klassning, emballering och slutdestruktion. Tryggt och bekvämt.

Som avsändare bär du ansvaret för att avfallet är rätt klassat, korrekt märkt och emballerat på ett säkert sätt. Dessutom ansvarar du för att godset dokumenteras och transporteras på godkänt vis.

Typgodkänt emballage

När avfallet är klassat ska du välja lämpligt emballage i rätt utförande och material. Ofta är det farliga avfallet också farligt gods (vad som är farligt gods kan du läsa om i transportlagstiftningen). Farligt gods ska packas i typgodkänt emballage för att få transporteras på väg. Ett typgodkänt emballage är försett med en förpackningsmärkning som ger viktig information om emballaget.

Välj rätt emballage

Materialet i emballaget är viktigt. Frätande baser och syror ska förpackas i typgodkända plastemballage, aldrig plåt. Tänk på att plastemballage bara är godkända i fem år. Brandfarliga ämnen med låg flampunkt ska hällas i typgodkända plåtfat som säkrats mot statisk elektricitet så inte fallhöjden i fatet orsakar självantändning. Allt emballage ska vara helt och rent för säker hantering.

Avfallsmärkning

Varje avfallstyp som du vill lämna ska märkas med ett deklarationsnummer eventuellt även UN-nummer och varningsetikett om det är farligt gods.

Förvaring i väntan på hämtning

För säker förvaring rekommenderar vi en särskilt iordningställd plats. För förvaring av kemikalier, krävs ett skyddande tak, samt ett underlag som är invallat och tätt för att förhindra läckage vid spill.

Beställ hämtning

Beställ hämtning av farligt avfall via vår kundservice. Ange avfallslag (dekl.nr), antal emballage och cirkavikt. Tänk också på att ditt avfall alltid är väl märkt med innehåll och avsändare, samt att emballaget är helt och godkänt.

Förorenade jordar

Behöver du bli av med förorenad jord? Tekniska Verken i Kiruna har ett samarbetsavtal med EKOKEM som är ledande i Sverige på att omhänderta förorenade massor och farligt avfall.

Samarbetet utvecklar Kiruna avfallsanläggning till att kunna ta emot bland annat förorenade jordar som upptäcks under stadsomvandlingsprocesserna i Kiruna och Malmberget, men även förorenade massor från andra delar av regionen ska kunna tas emot.

När byggnader och områden rivs så uppstår ofta problem med förorenade massor. Det kan exempelvis handla om oljeläckage som spridit sig i marken. Ofta blir det stora mängder jord som måste fraktas bort för behandling. Att ta hand om de förorenade jordarna på ett säkert sätt är en viktig del i miljöarbetet för framtidens Kiruna.

Kiruna avfallsanläggning/ÅVC tar inte emot förorenad jord utan en särskild godsdeklaration för farligt avfall. Ta därför kontakt med Ekokem via telefon 019 30 51 00 eller ring Tekniska Verkens kundservice.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!