Farligt avfall

Målarfärg

Farligt avfall är sådant avfall som potentiellt utgör risk för liv och hälsa genom att , i sig självt eller i kontakt med luft eller vatten bära egenskaper såsom att vara frätande, toxiskt, radioaktivt, brandfarligt eller skadligt för miljön. Till denna kategori tillhör vardagliga saker som målarfärg, nagellack, kemikalier, oljor och mycket annat.

Företagare med farligt avfall

Företag är välkomna att lämna sitt farliga avfall mot avgift till Miljöavdelningen vid värmeverket.

Kontakta kundservice för information om aktuellt pris eller begäran om offert. Du beställer även hämtning av farligt avfall via vår kundservice på telefon 0980-707 23. Företag får inte lämna farligt avfall på Kiruna avfallsanläggning eller på övriga återvinningscentraler i Kiruna kommun.

Vi kan bland annat erbjuda:

 • Transport
 • Mellanlagring
 • Dokumentation

Öppettider miljöavdelningen på Värmeverket

Torsdagar klockan 07.00 - 11.00 och 12.00 - 14.00

Vi erbjuder hämtning. Chaufförerna är miljö-och ADR-utbildade och vi ombesörjer all transportdokumentation för att det ska bli enkelt för dig. Har ditt företag inte alla tillstånd för att transportera avfallet gör vi det gärna åt er. Vi har alla tillstånd som krävs och kan erbjuda en rad av lösningar när det kommer till att hantera och transportera avfall av olika slag.

Tekniska Verken hjälper dig att ta hand om det farliga avfallet och vi hjälper till med klassning enligt avfallsförordningen och farligt godslagstiftningen. Till transporten tillhandahåller vi transportdokument och transportkort. Under relaterade dokument kan du ladda ner en mall för Farligt avfall-deklaration. , 121 kB.

Farligt avfall är sådant som finns upptaget i Bilaga 3 Avfallsförordningen SFS 2001:1063 Länk till annan webbplats..


Exempel på farligt avfall:

 • Spillolja
 • Oljefilter
 • Avfettningsbad
 • Oljeabsorbenter
 • Bilbatterier
 • Färgspill
 • Förorenade filter
 • Oljeemulsion
 • Laboratoriekemikalier
 • Metallhaltigt slam
 • Lysrör
 • Färg-Lim-Sprayburkar
 • Småbatterier
 • Alkaliska rengöringsmedel
 • Elektronikskrot

Många företag är vana att hantera farligt avfall, andra inte. Oavsett hur det ser ut på ditt företag, kan vi hjälpa dig med allt från goda råd till hämtning, märkning, klassning, emballering och slutdestruktion. Tryggt och bekvämt.

Som avsändare bär du ansvaret för att avfallet är rätt klassat, korrekt märkt och emballerat på ett säkert sätt. Dessutom ansvarar du för att godset dokumenteras och transporteras på godkänt vis.

Typgodkänt emballage

När avfallet är klassat ska du välja lämpligt emballage i rätt utförande och material. Ofta är det farliga avfallet också farligt gods (vad som är farligt gods kan du läsa om i transportlagstiftningen). Farligt gods ska packas i typgodkänt emballage för att få transporteras på väg. Ett typgodkänt emballage är försett med en förpackningsmärkning som ger viktig information om emballaget.

Välj rätt emballage

Materialet i emballaget är viktigt. Frätande baser och syror ska förpackas i typgodkända plastemballage, aldrig plåt. Tänk på att plastemballage bara är godkända i fem år. Brandfarliga ämnen med låg flampunkt ska hällas i typgodkända plåtfat som säkrats mot statisk elektricitet så inte fallhöjden i fatet orsakar självantändning. Allt emballage ska vara helt och rent för säker hantering.

Avfallsmärkning

Varje avfallstyp som du vill lämna ska märkas med ett deklarationsnummer eventuellt även UN-nummer och varningsetikett om det är farligt gods.

Beställ hämtning av farligt avfall via vår kundservice. Ange avfallslag (dekl.nr), antal emballage och cirkavikt. Tänk också på att ditt avfall alltid är väl märkt med innehåll och avsändare, samt att emballaget är helt och godkänt.

Kiruna avfallsanläggning/ÅVC tar inte emot förorenad jord utan en särskild godsdeklaration för farligt avfall. Ta därför kontakt med Tekniska Verkens kundservice på telefon 0980 707 23.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!