Källsortering och återvinning

Källsortering

Avfallshantering är en viktig bit i miljöarbetet. När det gäller sopsortering måste vi alla dra vårt strå till stacken för att skapa en hållbar livsmiljö. Oavsett hur du bor så ska dina sopor alltid sorteras.

Sorteringsguide

Hur ska jag sortera avfallet, och vad hör hemma var?

Allt avfall hör inte hemma i soppåsen. Vi samlar årligen in 460 kg avfall per invånare. Hälften av det har hamnat på helt fel plats. Det handlar ofta om kartonger, tidningar, batterier och el-avfall som borde ha sorterats till återvinning. Det kostar tyvärr mycket pengar, helt i onödan. Men du kan enkelt påverka kostnaden och samtidigt bidra till en bättre miljö och ett hållbart samhälle.

Sorteringsguide på andra språk

Waste separation guide

In this waste separation guide , 4 MB. you can learn where to throw your trash and how to recycle in a correct way. The information is in five different languages.

Sopsortera mera

Allt källsorterat avfall blir till materialåtervinning som sparar energi, natur, resurser och pengar.

Att sortera mer och framförallt sortera rätt ger inte bara bättre avfallshantering och mer återvinning. Det ger även effektivare produktion av energi och fjärrvärme. Det bidrar även till att hålla kostnader, taxor och avgifter nere. Om det som förbränns i värmeverket är bra sorterat minskar risken för utsläpp av miljöfarliga ämnen i natur och vattendrag.

Så här sorterar du ditt avfall

Alla förpackningar av glas, metall, papper och plast ska lämnas till närmaste återvinningsstation. Grovavfall som grillar, vitvaror, elektronik, batterier och farligt avfall lämnas på våra återvinningscentraler runt om i kommunen.

Förpackningar

I Sverige har vi producentansvar. Det betyder att företagen som producerar varorna också ansvarar för att förpackningarna samlas in och återvinns på ett miljöriktigt sätt. Din roll blir att sortera rätt i hemmet.

Förpackningar av följande material kan du lämna vid återvinningsstationerna:

  • Metallförpackningar
  • Glasförpackningar
  • Pappersförpackningar
  • Tidningar
  • Hårda och mjuka plastförpackningar

Restavfall

Det som återstår när alla förpackningar och matavfall är sorterat kallar vi för restavfall. Det kan vara exempelvis blöjor, smutsigt papper och kuvert. Restavfallet förbränns i Kiruna värmeverk och omvandlas till hållbar fjärrvärme och el.

Matavfall

Matavfall hör inte längre hemma i soppåsen utan ska sorteras ut i en särskild påse. Matavfallspåsen knyter du sedan igen och lägger i det bruna kärlet vid din fastighet. Istället för att förbrännas tas det omhand och rötas till miljövänlig biogas.

Exempel på matavfall är matrester, kaffesump, äggskal, fruktskal, blad och stjälkar. Grundregeln är att det matavfall som är nedbrytbart i huvudsak är sådant som vi själva kan tugga och svälja.

Du kan kompostera själv och därigenom bidra till att minska mängden avfall. En godkänd varmkompost måste användas. Du som vill hemkompostera ska anmäla det till Miljökontoret i Kiruna kommun. Det är även Miljökontoret som avgör om din kompostbehållare är godkänd och tillräckligt stor för ditt hushåll.

Matolja och fett

Fett får aldrig hällas ut i avloppet och om vi hjälps åt kan fettet hamna rätt. Små mängder matolja kan delas upp i mindre förpackningar och slängas i hushållsavfallet. Större mängder fett lämnas på återvinningscentralen.

Farligt avfall

Farligt avfall kommer vi alla in kontakt med. Det kan vara vardagliga saker som batterier, lampor, målarfärgrester, nagellacker, kemikalier, oljor, tonerkasetter, elektronik och mycket annat. Om farligt avfall hamnar bland ditt restavfall eller spolas ut i avloppet kan det skada människor, djur och natur.

Du som privatperson skall lämna allt farligt avfall till närmaste återvinningscentral. Företag och verksamheter kan ta hjälp av vår miljöavdelning för omhändertagande av farligt avfall.

Latrin

Latrin lämnar du på någon av våra återvinningscentraler och det får aldrig slängas i tunnan för restavfall. För att vi ska kunna ta emot latrin krävs att ett godkänt och tättslutande latrinkärl används. Kärlet ska rengöras på utsidan och måste vara fritt från påsar och tejp innan du lämnar in det till återvinningscentralen.

Godkända latrinkärl kan du köpa på Kiruna återvinningscentral.

Vill du kompostera latrin? Vänd dig till Miljökontoret för mer information om latrinkompostering.

Deponi

Idag kan vi återvinna det mesta men några saker är fortfarande svåra att ta rätt på. Det som blir kvar när du avfallssorterat och varken kan återvinnas eller förbrännas kallas för deponirest och placeras på deponi. Det kan vara keramik, porslin, spegel- och fönsterglas, gips, glasfiber, betong, jord och sten.

Batterier

Många batterier hamnar i brännbart och det är inte bra. Farligt avfall som batterier kan innehålla tungmetaller som bly, kvicksilver, kadmium eller andra giftiga ämnen. Varje gram som hamnar fel kan göra stor skada både naturen och våra kroppar.

Alla slags småbatterier ska lämnas i en batteriholk, på närmaste återvinningscentral eller i ett EL:IN-skåp Hit räknas hushållsbatterier, knappcellsbatterier från klockor och hörapparater, laddningsbara batterier samt blybatterier som väger tre kilo eller mindre.

Bilbatterier kan du lämna till återförsäljare eller till närmaste återvinningscentral. Tänk på att apparater med inbyggda batterier också är elavfall och ska lämnas till återvinningscentralen.

Glödlampor

Alla slags glödlampor ska lämnas i glödlampsholkarna eller i ett EL:IN-skåp.

Elavfall

Ditt elavfall ska lämnas till återvinningscentralen. Elavfall kan vara all form av elektronik som har sladd eller batteri, hushållsapprater, datorer, mobiltelefoner, skärmar, tv och dammsugare. Smått elavfall kan även lämnas i ett EL:IN-skåp.

Elavfallet omfattas precis som förpackningar av producentansvar, vilket betyder att de företag som producerar varorna har ansvarar för att för att det finns ett insamlingssystem. El-kretsen är näringslivets servicebolag för insamling och återvinning av elavfall.

Medicinrester

Medicinrester och gamla mediciner, kanyler, tuber, inhalatorer och kapslar och piller ska lämnas till ditt närmaste Apotek. Mediciner som spolas ned i avloppet kan spridas till naturen och orsaka stor skada på djur, vatten och mark.

Grovavfall

Grovavfall, eller grovsopor, är sånt som kan uppstå vid flytt, förrådsrensning, renovering eller när du röjer upp på gården. Det kan vara möbler, cyklar, pulkor, leksaker, skrymmande husgeråd och byggavfall. Ditt grovavfall ska alltid lämnas till återvinningscentralen.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall kan exempelvis vara löv, gräs, buskar, grenar och stubbar. Allt trädgårdsavfall ska lämnas till återvinningscentralen. Trädgårdsavfall får inte slängas i matavfallskärlet.

Senast uppdaterad •