Källsortering och återvinning

Källsortering

Sorteringsguide

Hur ska avfallet sorteras och vad hör hemma var? Läs mer i sorteringsguiden.

Waste separation guide

In our waste separation guide , 4 MB. you can learn where to throw your trash and how to recycle in a correct way. The information is in five different languages.

Så här sorterar du ditt avfall

Alla förpackningar av glas, metall, papper och plast samt tidningar ska lämnas till närmaste återvinningsstation. Grovavfall som grillar, vitvaror, elektronik, batterier och farligt avfall lämnas på våra återvinningscentraler runt om i kommunen.

Farligt avfall

Vardagliga saker som batterier, lampor, målarfärgrester, nagellacker, kemikalier, oljor, elektronik och mycket annat klassas som farligt avfall.

Om farligt avfall hamnar bland ditt restavfall eller spolas ut i avloppet skadar det människor, djur och natur.

Privatpersoner lämnar farligt avfall till återvinningscentralen. Företag och verksamheter kan ta hjälp av Tekniska Verkens miljöavdelning för omhändertagande av farligt avfall.

Latrin

Latrin lämnas på återvinningscentralen och det får aldrig slängas i restavfallet. För att vi ska kunna ta emot latrin krävs att ett godkänt och tättslutande latrinkärl används. Kärlet ska rengöras på utsidan och måste vara fritt från påsar och tejp innan du lämnar in det till återvinningscentralen. Vill du kompostera latrin? Vänd dig till Miljökontoret för mer information om latrinkompostering.

Godkända latrinkärl kan du köpa på Kiruna återvinningscentral.

Deponi

Det mesta kan återvinnas men några saker är fortfarande svåra att ta rätt på. Det som varken kan återvinnas eller förbrännas kallas för deponirest. Det kan vara keramik, porslin, spegel- och fönsterglas, gips, glasfiber, betong, jord och sten.

Batterier

Småbatterier lämnas i en batteriholk, på närmaste återvinningscentral eller i ett EL:IN-skåp. Bilbatterier kan du lämna till återförsäljare eller till närmaste återvinningscentral.

Batterier får aldrig slängas i restavfallet eftersom det är farligt avfall. De innehåller tungmetaller som bly, kvicksilver, kadmium och andra giftiga ämnen. Varje gram som hamnar fel gör stor skada i naturen. Tänk på att apparater med inbyggda batterier också är elavfall och ska lämnas till återvinningscentralen.

Glödlampor och ljuskällor

Lampor och ljuskällor ska lämnas i glödlampsholkarna eller i EL:IN-skåpen.

Elavfall

Elavfall lämnas till återvinningscentralen. Det kan vara all elektronik som har sladd eller batteri, hushållsapprater, datorer, mobiltelefoner, skärmar, tv och dammsugare. Smått elavfall kan även lämnas i EL:IN-skåpen.

Elavfall omfattas av producentansvar, vilket betyder att de företag som producerar varorna har ansvarar för att för att det finns ett insamlingssystem.

El-kretsen är näringslivets servicebolag för insamling och återvinning av elavfall.

Medicinrester

Medicinrester och gamla mediciner, kanyler, tuber, inhalatorer och kapslar och piller ska lämnas till ditt närmaste Apotek. Mediciner får aldrig spolas ned i avloppet eftersom de skadar miljö och natur.

Grovavfall

Grovavfall ska alltid lämnas till återvinningscentralen och kan vara sådant som uppstår vid flytt, förrådsrensning, renovering eller när du röjer upp på gården. Det kan vara möbler, cyklar, pulkor, leksaker, skrymmande husgeråd och byggavfall.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall som löv, gräs, buskar, grenar och stubbar lämnas till återvinningscentralen och får inte slängas i restavfall eller blandas med matavfall.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!