Sophämtning

Sopbil i kvarter

Vi samlar in brännbart restavfall och matavfall i Kiruna kommun.

Vi tar hand om ditt restavfall. Det är det som blir kvar när du har sorterat bort förpackningar av glas, metall, papper och plast samt tidningar. Det restavfall som blir kvar hämtas av sopbilen och körs till värmeverket där det förbränns och omvandlas till el och fjärrvärme.

Matavfallet tas omhand och blir till miljövänlig biogas som exempelvis kan användas i fordon.

Inga lösa sopor i kärlet tack!

Allt du slänger i soptunnan ska vara förpackat i plastpåse med dubbelknut. Lösa sopor ramlar lätt ut vid tömning och skräpar ner på din gata och i miljön.

Permanentbostad

För dig som bor i villa och radhus töms det grå/svarta kärlet med restavfall var fjärde vecka. Det bruna matavfallskärlet töms var fjärde vecka under vintern och varannan vecka under perioden vecka 20 till vecka 42.

Dina kärl ska ställas ut vid tomtgränsen senast klockan 06.00 på tömningsdagen. Öppningen ska alltid vara vänd ut mot vägen. Ställ kärlen med minst 50 cm mellanrum för att möjliggöra tömning.

Tänk också på att skotta och sanda vintertid så att renhållningspersonalen lätt kommer åt dina kärl.

Du som bor permanent i din fastighet ska ha sophämtning året runt. Renhållningstaxan bekostar hämtning och behandling av mat- och restavfall vid ditt hus, men inkluderar även kostnadsfri tillgång till återvinningscentralerna runt om i kommunen.

Flerbostadshus

Du som bor i bostadsrätt, hyresrätt eller lägenhet ska också sopsortera. Bor du i ett flerbostadshus eller tillhör du en bostadsrätt är det din hyresvärd eller din bostadsrättsförening som ansvarar för sophämtningen.

Kom ihåg att sortera ditt avfall

Endast hushållsavfall ska lämnas i sopkärlet. Förpackningar och tidningar lämnas till återvinningsstationen. Grovavfall och farligt avfall lämnas till återvinningscentralen. Du kan även lämna dina glödlampor och batterier i holkarna som finns i matbutiker och på bensinstationer. Elektronikavfall lämnas till återvinningscentralen, småelektronik kan även lämnas i EL:IN-skåpen som finns på Coop Forum och Ica Kvantum. Mediciner lämnas till apotek.

Fritidshus

Du som äger ett fritidshus i Kiruna kommun är enligt Renhållningsordningen skyldig att ha sophämtning och ska precis som alla andra sortera avfallet. Sophämtning sker var fjärde vecka under den så kallade fritidshusperioden, vecka 10-42.

De flesta fritidshus har egna sopkärl för mat- och restavfall som vid tömning ska ställas ut vid vägen. Ställ ut ditt kärl med öppningen ut mot vägen senast klockan 06.00 på hämtningsdagen.

En del byar i östra kommundelen har en gemensam container eller gemensamma kärl där man slänger sitt mat- och restavfall från fritidshuset.

Kompostering

Du kan kompostera själv och därigenom bidra till att minska mängden avfall. En godkänd varmkompost måste användas. Du som vill kompostera själv gör en anmälan om hemkompostering till Miljökontoret i Kiruna kommun. Det är även Miljökontoret som avgör om din kompostbehållare är godkänd och tillräckligt stor för ditt hushåll.

Dispensmöjligheter

Två närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare av en- och tvåbostadshus kan efter anmälan till Tekniska Verken dela kärl under förutsättning att:
1. Avståndet mellan ordinarie uppställningsplatser för behållare vid egna abonnemang för berörda fastighetsägare är högst 200 meter inom detaljplanelagt område och högst 500 meter utanför detaljplanelagt område.
2. Bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas.
3. Båda fastigheterna ska ha samma abonnemangsstyp, exempelvis att båda ha abonnemang hemkompostering.
4. En av fastighetsägarna förbinder sig att ansvara för uppställningsplats.
5. Olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

Står din fastighet obebodd eller nyttjas den inte? Ansökan om uppehåll från sophämtning kan göras om din fastighet inte nyttjas eller är obebodd. För fastboende görs ansökan på särskild blankett senast en månad innan avsedd uppehållsperiod. Ansökan för fritidshus inlämnas senast 1 februari. Vid beviljat uppehåll debiteras fastighetsägaren en hel grundavgift på respektive taxa under uppehållsperioden.

Egnahem kan medges uppehåll om fastigheten inte nyttjas under en sammanhängande tid om minst 6 månader. Fritidshus kan medges uppehåll om fastigheten inte nyttjas under fritidshusperioden, vecka 10-42.

Latrin

Latrin ska lämnas på någon av våra återvinningscentraler och får aldrig slängas i hushållsavfallet. För att vi ska kunna ta emot latrin krävs att ni använder ett godkänt, tättslutande latrinkärl. Latrinbehållaren ska rengöras på utsidan innan avlämnande.

Godkända latrinkärl kan du köpa på Kiruna återvinningscentral.

Vill du kompostera latrin? Vänd dig till Miljökontoret för mer information om latrinkompostering.

 

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!