Avgifter, priser och taxor

Spargris

Fjärrvärmetaxan är fastställd av styrelsen i Tekniska Verkens dotterbolag Kiruna Kraft AB. Vi strävar efter att fjärrvärmen från oss alltid ska vara ditt bästa och mest konkurrenskraftiga alternativ på energimarknaden. Fjärrvärme finansierar verksamheten fullt ut genom avgifter, det innebär att intäkterna måste täcka utgifterna för att producera, distribuera och leverera fjärrvärme.

Villataxa privatkunder

Villataxan är standard för alla våra privata villakunder. Taxan innehåller endast energiavgift. Energipris helår är 952,50 kronor per MWh (95,25 öre/kWh) inklusive moms.

Nyanslutningsavgift bestäms årligen av leverantören. Från 2023 är priset för nyanslutning av villor 100.000 kronor.

Övriga priser hittar du i taxedokumentet längst ned på sidan.

Fjärrvärmetaxa för näringsfastigheter

Taxan baseras på er energiförbrukning och effektuttaget men även på fjärrvärmeflödet.

Genom vår prismodell vill vi underlätta för våra kunder att spara energi och själva få en mer kostnadsriktig prissättning. Vi har högre kostnader under vintern, vilket i sin tur ger er högre priser, medan sommaren innebär lägre kostnader och priser.

Med vår prismodell kan du som kund enklare påverka dina kostnader genom olika effektiviseringar som minskar energiuttaget under årets kallaste månader.

  • Taxan baseras på ett säsongspris på energi indelat i tre delar. Under vintern (november till mars) blir priset något högre, men istället lägre under både vår/höst-säsong (april-maj och september-oktober) samt under sommarsäsong (juni-augusti).
  • Flödesavgiften speglar din förbrukning.
  • Det ingår även en effektavgift (kW) i taxan. Den visar hur mycket effekt du använder i din fastighet.
  • Taxan är utformad så att varje kund betalar för sin egen förbrukning. En rättvis taxa helt enkelt.

Prismodellens tre delar

1. Energipris

I vår prismodell är olika energipriser bundna till olika säsonger. Produkttionskostnaderna ska återspeglas hos dig som kund. När det är billigare för oss att producera och distribuera energin har du ett lägre pris. När våra kostnader blir högre ökar också dina kostnader. När det är kallt ute är det kostsammare att producera fjärrvärme eftersom dyra bränslen ibland måste användas. Genom att spegla den ökade kostnaden i energipriset hoppas vi kunna uppmuntra till energibesparingar som minskar värmebehovet på vintern.

2. Effektpris

Effekten (kW) beräknas från medeltalet av de två senaste kalenderårens faktiska energiförbrukning i kWh. Den korrigeras efter ett normalår och divideras med ett kategorital. Den framräknade effekten avrundas till jämna kW.

Vid beräkning av effekten (kW) antas uppvärmningen stå för 70 procent av fastighetens förbrukade energi, vilket normalårskorrigeras. Resterande 30 procent antas vara tappvarmvattnet och normalårskorrigeras inte.

3. Flödespris

Flödespriset räknas ut genom att mäta mängden fjärrvärmevatten som passerar genom din fjärrvärmecentral. I en bra och effektiv anläggning passerar mindre mängder vatten för att generera samma värme vilket leder till lägre pris för dig som kund.

Exempelbild nedan visar hur flödespriset fungerar utifrån ett pris på 4 kronor per m³.


Flödestaxa figur

Figurerna visar två anläggningar med samma effektbehov, men där den nya anläggningen (fig. 2) har mycket effektivare energiutvinning än den gamla (fig. 1).

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!