Installation

Fjärrvärmekulvert

Här kan du steg för steg läsa om hur det går till när vi installerar fjärrvärme i ditt hus.

Innan vi sätter igång

Innan vi sätter igång blir du informerad om vad installationen innebär. Vårt dotterbolag Kiruna Kraft AB tecknar ett avtal med dig, där det fastställs vilka skyldigheter vi har och vilka åtaganden du som kund har. En ungefärlig tidplan för anslutningen anges också. I första hand ansluter vi nya kunder under den period som vi inte har tjäle i marken, alltså under vår, sommar och höst. Om anslutningen sker sent under hösten kan det dröja till året därpå innan asfaltering och övriga återställningsarbeten är klara.

Dags att gräva

Vi och våra entreprenörer ser till att det grävs fram till huset. I våra åtaganden ingår eventuell demontering av staket och håltagning i huset.

Rören på plats

När grävningen är gjord är det dags att lägga fjärrvärmerören på plats. De svetsas samman, kopplas in mot de befintliga fjärrvärmeledningarna, täthetsprovas och förvärms innan återfyllning av gropen kan göras.

Därefter installeras en komplett ny fjärrvärmecentral med värmeväxlare för värme och varmvatten, reglercentral, givare, cirkulationspump med mera. Din befintliga anläggning kopplas ur. Du ansvarar för att den demonteras och transporteras bort. Placeringen av fjärrvärmecentralen är oftast i anslutning till din gamla värmeanläggning och hänsyn tas även till branschorganisationen Svensk Fjärrvärmes tekniska bestämmelser.

En värmemätare installeras också i anslutning till fjärrvärmecentralen. Den mäter mängden energi som din anläggning förbrukar. Värmemätaren kommunicerar med vårt insamlings- och debiteringssystem via kabel- eller radioförbindelse. Precis som en elmätare så är värmemätaren vår egendom men du kan själv avläsa hur mycket energi du har förbrukat, temperaturnivåer med mera om du själv önskar.

Fjärrvärmecentralen

När det gäller fjärrvärmecentralen så använder vi oss av P-märkta värmeväxlare från beprövade fabrikat på marknaden. Fjärrvärmecentraler har normalt en livslängd på över 20 år. Vid behov av service, reparation, utbyggnad eller byte av din fjärrvärmecentral så är du välkommen att kontakta oss för att få en kostnadsuppskattning eller offert för arbetet.

Från el till vattenburen värme

Konvertering från direktverkande el till vattenburet värmesystem ansvarar fastighetsägaren själv för. Vi kan bistå med kontakter till företag som kan utföra konverteringsarbetet.

Så fungerar uppvärmningen

Vattnet från husets element passerar en av värmeväxlarna i fjärrvärmecentralen där hetvattnet från fjärrvärmenätet värmer upp det vatten som cirkulerar i dina element. Temperaturen på vattnet som pumpas till elementen styrs via en reglercentral som mäter utomhustemperaturen och justerar temperaturnivån efter det. Ju kallare ute, desto högre temperatur till radiatorerna.

I större fastigheter kan det även finnas andra värmesystem som exempelvis ventilation som måste tas hänsyn till vid val av fjärrvärmecentral.

Obegränsat med varmvatten

Det kalla vattnet passerar en separat värmeväxlare och värms upp till rekommenderad nivå vilket är 55°C. Eftersom vattnet värms upp samtidigt som du förbrukar det betyder det att du i princip har obegränsad tillgång till varmt vatten. I större fastigheter finns oftast ledningar för varmvattencirkulation som den nya fjärrvärmecentralen ansluts mot.

Efter installationen

Vi tar ansvaret för att hålet i grundmuren blir lagat på utsidan, för att den lokal vi vistats i grovstädas samt för att fjärrvärmerören skyddsfylls, fyllningen packas och en grov återställning av grönytor görs.

För att få slutresultatet som du själv vill, och samtidigt hålla kostnaderna nere, tar du själv ansvaret att göra den sista finputsen både inom- och utomhus. Det betyder att efterlagning av håltagning inomhus, målningsarbeten, förbättringar, finstädning samt täckning av skorstenstopp utförs av dig som fastighetsägare. Utomhus återställer du gräs-, natur- och plattytor. Du ordnar även själv eventuella staket eller häckar. Återställning på annans fastighet, exempelvis kommunal gata, samt återställning av all riven asfalt, ansvarar vi för.

Anslutningskostnad

För privatkunder i villor gäller fast anslutningskostnad. Priset beslutas av Tekniska Verkens styrelse. Om anslutning är möjlig bedöms från fall till fall där bland annat fastighetens placering, fjärrvärmenätets kapacitet och andra faktorer är avgörande.

För näringskunder, alltså större fastigheter, bestäms anslutningsavgiften utifrån kalkyl för respektive fastighet. Faktorer som påverkar anslutningspriset är fastighetens placering, fjärrvärmenätets kapacitet, beräknad energiförbrukning och annat.

Garanti

Två års garanti gäller från och med godkänd slutbesiktning av fjärrvärmecentralen. För övriga villkor, se gällande allmänna avtalsvillkor i dokumentlistan nedan.

ROT-avdrag

Installation av fjärrvärme berättigar till ROT-avdrag, läs mer på skatteverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!