Installation

Här kan du steg för steg se hur det går till när vi installerar fjärrvärme i ditt hus. Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer eller som du är intresserad av anslutning till fjärrvärmenätet.

Innan vi sätter igång

Innan vi sätter igång träffar du någon av våra medarbetare som berättar vad installationen innebär. Vi tecknar ett avtal med dig, där det fastställs vilka skyldigheter vi har och vilka åtaganden du som kund har. En ungefärlig tidplan för anslutningen anges också. I första hand ansluter vi nya kunder under den period som vi inte har tjäle i marken, alltså under vår, sommar och höst. Om anslutningen sker sent under hösten kan det dröja till året därpå innan asfaltering och övriga återställningsarbeten är klara.

Dags att gräva

Vi och vår anlitade entreprenör ser till att det blir schaktat fram till huset. I våra åtaganden ingår eventuell demontering av staket och håltagning i huset. Beroende på var anslutningen görs så kan arbetsförhållanden, leveranstider och andra faktorer göra att tiden för öppna schakt (gropar) kan bli långa, men vi försöker alltid minimera tiden för detta.

Rören på plats, dags att byta värmeanläggning

När schaktningen är gjord är det dags att lägga fjärrvärmerören på plats. De svetsas samman, kopplas in mot de befintliga fjärrvärmeledningarna, täthetsprovas och förvärms innan återfyllning av schaktet kan göras.

Därefter installeras en komplett ny värmeanläggning, en fjärrvärmecentral, med värmeväxlare för värme och varmvatten, reglercentral, givare, cirkulationspump m.m. Din befintliga anläggning kopplas ur. Du ansvarar för att den demonteras och transporteras bort. Placeringen av fjärrvärmecentralen är oftast i anslutning till din gamla värmeanläggning och hänsyn tas även till branschorganisationen Svensk Fjärrvärmes tekniska bestämmelser.

En värmemätare installeras också i anslutning till fjärrvärmecentralen. Den mäter mängden energi som din anläggning förbrukar. Värmemätaren kommunicerar med vårt insamlings- och debiteringssystem via kabel- eller radioförbindelse. Värmemätaren är vår egendom (jämför med elmätare), men du kan själv avläsa förbrukad energi, temperaturnivåer m.m. om du så önskar.

Fjärrvärmecentralen

När det gäller fjärrvärmecentralen så använder vi oss av beprövade fabrikat på marknaden, exempelvis Metrotherm. Fjärrvärmecentraler har en livslängd på normalt över 20 år. Vid behov av service, reparation, utbyggnad eller byte av din fjärrvärmecentral så är du välkommen att kontakta oss för att få en prisuppskattning eller offert för arbetet.

Konvertering från direktverkande el till vattenburet värmesystem

Konvertering från direktverkande el till vattenburet värmesystem ansvarar fastighetsägaren själv för. Vi kan bistå med kontakter till befintliga företag som kan utföra konverteringsarbetet.

Uppvärmning

Vattnet från husets radiatorsystem (elementen) passerar en av värmeväxlarna i fjärrvärmecentralen där fjärrvärmenätets vatten värmer upp detta. Temperaturen på vattnet som pumpas till radiatorkretsen styrs via en reglercentral som mäter utomhustemperaturen och justerar temperaturnivån efter det. Ju kallare ute, desto högre temperatur till radiatorerna.

I större fastigheter kan det även finnas andra värmesystem som exempelvis ventilation som måste tas hänsyn till vid val av fjärrvärmecentral.

Varmvatten

Det kalla vattnet passerar en separat värmeväxlare och värms upp till rekommenderad nivå vilket är 55°C. Eftersom vattnet värms upp samtidigt som du förbrukar det betyder det att du i princip har obegränsad tillgång till varmt vatten. I större fastigheter finns oftast ledningar för varmvattencirkulation som den nya fjärrvärmecentralen ansluts mot.

Till slut

Vi tar ansvaret för att hålet i grundmuren blir lagat på utsidan, för att den lokal vi vistats i grovstädas samt för att fjärrvärmerören skyddsfylls, fyllningen packas och en grov återställning av grönytor görs.

För att få slutresultatet som du själv vill, och samtidigt hålla kostnaderna nere, tar du själv ansvaret att göra den sista finputsen både inom- och utomhus. Det betyder att efterlagning av håltagning inomhus, målningsarbeten, förbättringar, finstädning samt täckning av skorstenstopp faller på din lott. Utomhus återställer du gräs-, natur- och plattytor. Du ordnar även själv eventuella staket eller häckar. Återställning på annans fastighet, exempelvis kommunal gata, samt återställning av all riven asfalt, ansvarar vi för.

Anslutningspriser

För näringskunder, alltså större fastigheter, bestäms anslutningsavgiften utifrån kalkyl för respektive fastighet. Faktorer som påverkar anslutningspriset är fastighetens placering, fjärrvärmenätets kapacitet, beräknad energiförbrukning och annat.

Garanti

Två års garanti gäller från och med godkänd slutbesiktning av fjärrvärmecentralen. För övriga villkor, se gällande allmänna avtalsvillkor.

Nyheter

Anbudsförsäljning kompressor med tank och lufttork

Tekniska Verken säljer begagnad kompressor med lufttank och tork för tryckluft. Märke Atlas Copco.

Läs mer
  • Anbudsförsäljning billyft 4 ton

  • Extrem halka i Kiruna

  • Information öppettider under jul- och nyårshelgerna