Slamtömning av enskilda avlopp

När avloppsvatten rensas bildas slam. Slammet består av organiska och oorganiska ämnen och kan visa vad som har spolats ner i avloppet.

Slam till jord, täckning och grönytegödsel

Slammet innehåller näringsämnen som fosfor och kväve. En del av slammet används för tillverkning av grönytejord. Det har även använts till täckning av LKAB:s gruvområde.

Tekniska Verken ansvarar för slamtömning från hem och fritidshus i Kiruna kommun. Tömning av enskilda avloppsanläggningar görs löpande under året enligt schemalagda turer.

Turerna kan du ta del av här:

 • Du som är fastboende och har egen avloppsanläggning ska enligt Kiruna kommuns renhållningsföreskrifter ha tömning av slambrunn eller tank minst en gång per år.
 • Du som har ett fritidshus i Kiruna kommun och har egen avloppsanläggning ska enligt Kiruna kommuns renhållningsföreskrifter ha tömning av slambrunn varje eller minst vartannat år.

Anmälan om tömning

Avloppsanläggningen ska alltid besiktas av Miljökontoret i Kiruna kommun innan den tas i bruk. När anläggningen är besiktad och du har börjat använda den ska du skriva kontrakt på tömning av ditt enskilda avlopp med Tekniska Verken.

Tömning

Tömning sker enligt kontrakt och genomförs automatiskt tills du meddelar oss annat. Ordinarie tömningar sker områdesvis enligt schemalagda turer för tömningsperioderna, det innebär att du inte kan välja exakt datum för slamtömning.

Att tänka på vid tömning

Som fastighetsägare ansvarar du för anläggningens skötsel och underhåll, samt att den är tillgänglig för tömning. Du ska även ha ett kontrakt för slambrunnstömning.

 • Vägen ska vara körbar och snöröjd fram till minst tio meter från avloppsanläggningen.
 • Vägen ska vara framkomlig, kvistad och fri från träd, buskar och växter.
 • Vägen klara av att bära lastad en slamtankbil som väger 32 ton.
 • Eventuell isolering eller annan anordning ska vara borttagen från anläggningen.
 • Brunnen ska vara märkt så den lätt går att hitta.
 • Brunnslocket ska vara helt och får väga max 15 kg.
 • Vägens sträckning till brunnen ska vara markerad.
 • Vägsträckningen ska vara gjord så att avloppsledning som är ansluten till brunnen inte behöver korsas.
 • Framkomlighet ska vara fri så att fordonet inte kommer i kontakt med byggnader, buskar eller andra växter. Om hinder medför att ledning måste korsas sker det på innehavarens egen risk.
 • Vid tömningstillfället ska anläggningen vara direkt åtkomlig för slamsugning.
 • Blommor och växtlighet som ev. kan skadas i området skall vara tydligt markerade.

Extra tömning

Extra tömning av slambrunn kan beställas vid behov och debiteras enligt gällande timtidstaxa. Du beställer extra tömning via vår kundtjänst på telefon 0980-707 23.

Tömningsperioder

 • 15 januari till 15 februari
 • 1 maj till 15 juli
 • 15 augusti till 30 november

Tömningsperiod anges i kontraktet. I östra kommundelen tillämpas inte januaritömningar. Fastigheter som nås via isvägar har tömningar som anpassas efter vägförhållanden.

Avgift för tömning

Avgift för slamtömning erläggs av fastighetsägaren enligt taxa som fastställs av Kommunfullmäktige i Kiruna kommun.

 • Tömning av anläggningar upp till 7 kubikmeter debiteras enligt gällande ordinarie taxa.
 • Brunnar över 7 kubikmeter debiteras efter gällande timtidstaxa.
 • Extra tömning debiteras enligt gällande timtidstaxa.

"Taxa för slamtömning" hittar du under Relaterade dokument.

Dispens från slamtömning

Permanenta hushåll ska ha tömning minst en gång per år. Fritidshus ska ha tömning varje år, alternativt minst vartannat år. Du kan söka dispens från slamtömning hos Miljökontoret i Kiruna kommun om skäl finns för glesare tömning, eller om skäl finns som frångår tömning enligt Renhållningsordningen i Kiruna kommun.

Ägarbyte

Vid ägarbyte på fastigheten övergår slamtömningsabonnemanget till den nya ägaren genom att nytt kontrakt tecknas.

Nyheter

Anbudsförsäljning kompressor med tank och lufttork

Tekniska Verken säljer begagnad kompressor med lufttank och tork för tryckluft. Märke Atlas Copco.

Läs mer
 • Anbudsförsäljning billyft 4 ton

 • Extrem halka i Kiruna

 • Information öppettider under jul- och nyårshelgerna