FAQ - några vanliga frågor

Inget resultat hittades.

Fakturor och avtal

 • Varför kommer avgiften för GIRONET med på fakturan för VA/renhållning?

  Fakturering av månadsavgiften för GIRONET samt anslutningsavgiften vid aktivering av fiberanslutning betalas via din Vatten/Avlopps/Renhållningsfaktura. Det skickas inte ut någon separat faktura för GIRONET.
  Observera att det tillkommer en faktura från din tjänsteleverantör. Denna varierar beroende på vilken leverantör och vilka tjänster du har valt.

Renhållning, avfall och ÅVC

 • Vilken typ av avfall får de olika fraktionerna innehålla?

  Använd sorteringsguiden som du kan hämta digitalt eller i tryckt format på Tekniska Verken, Värmeverksvägen eller på ÅVC, Kurravaaravägen.

 • Var kan jag lämna mitt eller mitt företags farliga avfall?

  Farligt avfall och elektronik måste alltid sorteras ut och ska behandlas separat. Företag lämnar farligt avfall till Kiruna avfallsanläggning eller till vår miljöavdelning.
  Privatpersoner lämnar sitt farliga avfall på återvinningscentralerna, ÅVC, samt i våra EL:IN-skåp på Coop forum och Ica Kvantum i Kiruna.

 • Kan man lämna gamla bildäck på ÅVC?

  Nej, vad gäller bildäck är det ett så kallat producentansvar och det innebär att du som kund kan lämna dina gamla däck till din återförsäljare som sedan tar hand om dem på ett miljöriktigt sätt.

 • Tar ni emot slaktavfall och döda djur på ÅVC?

  Nej. Från och med 31 december 2015 tar inte Tekniska Verken emot slaktavfall och döda djur på ÅVC. Här kan du läsa mer om vad du kan göra med ditt slaktavfall. Vid övriga frågor, kontakta Kiruna kommuns miljökontor via telefon 0980 70 000.

 • Var någonstans kan jag lämna min förorenade jord?

  Kiruna avfallsanläggning/ÅVC tar inte emot förorenad jord utan en särskild godsdeklaration för farligt avfall. Ta därför kontakt med Ekokem via telefon 019 30 51 00.

 • När har återvinningscentralerna öppet?

 • Hur återvinner jag mina förpackningar och tidningar?

  Förpackningsmaterial lämnas till återvinningsstationerna. Det är FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen som ansvarar för denna insamling. Läs mer om återvinningsstationer.

 • Varför ska jag sortera mitt matavfall?

  För att bidra till en bättre miljö!

 • Vad kommer hända med matavfallet?

  Tekniska Verken arbetar för att få köra matavfallet till Bodens biogasanläggning där det rötas och man tar tillvara på biogasen.

 • Äter inte transporterna upp miljövinsten?

  Trots det stora avståndet till behandlingsanläggningen i Boden är matavfallsinsamling i Kiruna miljömässigt motiverad. Bränsleförbrukningen för transport från Kiruna till en anläggning i Boden eller Luleå har beräknats till cirka 215 liter enkel väg, beräknat på att vi kan nyttja returtransporter, vilket ska jämföras med den energipotential som finns i matavfallet. En lastbil med släp rymmer cirka 30 ton matavfall vilket motsvarar ungefär 3 000 liter bränsle . Det innebär att avståndet till en behandlingsanläggning skulle kunna vara nästan sju gånger längre innan miljönyttan av insamlingen ätits upp av bränsleförbrukningen för transporterna.

 • Vilka är egentligen miljövinsterna med matavfallsinsamling?

  Globalt innebär rötning av matavfall att biogas kan ersätta fossila bränslen och därmed minska klimatpåverkan från transporter, alternativt värme- eller elproduktion beroende på hur biogasen används. Lokalt bidrar biogasen till fordonsbränsle med minskade partikelutsläpp. Renare luft och bättre klimat helt enkelt.
  Biogödseln, som är en restprodukt från rötningsprocessen har hög näringshalt och kan användas till åkermark eller ekologiskt odling. Vi återför därför näringsämnen i matavfallet så att kretsloppet sluts.

 • Hur kommer sorteringen av matavfallet att gå till rent praktiskt?

  Matavfallet kommer samlas in i ett separat kärl, en brun tunna.
  Bor du i villa kommer du få ett till kärl när du blir en del av insamlingen. Flerbostadshus kommer få nya kärl för matavfallsinsamling. I samband med att du får kärlet får du också matavfallspåsar. Du får en matavfallskorg som du kan montera under diskbänken. Givetvis kommer även en informationsbroschyr delas ut med instruktioner, regler och tips.

 • Vilket mått kommer matavfallskärlen ha?

  Volymen på kärlet är 140 liter och har måtten 1065 x 543 x 480 mm. Kärlet är utvecklat speciellt för organiskt avfall, för att uppfylla de specifika krav som ställs på en korrekt insamling och hantering av biologiskt avfall. Kärlet har ventiler på båda sidorna. Du behåller ditt gamla kärl för restavfall.

 • Hur mycket kommer matavfallspåsarna kosta?

  En årsförbrukning av matavfallspåsar kommer att ingå i ditt renhållningsabonnemang.

 • Var kommer jag kunna hämta mina matavfallspåsar?

  Du får en årsförbrukning av matavfallspåsar när ditt kärl körs ut. Skulle dessa ta slut så kan du ta kontakt med Tekniska Verken.

 • Hur kan jag som ägare till en villa eller flerfamiljshus skaffa de bruna matavfallskärlen?

  Du som äger en villa kommer få ett kärl utkört när du blir en del av matavfallsinsamlingen. Exakt när respektive område blir en del av matavfallsinsamlingen är inte fastslaget.
  För flerfamiljshus kommer införandet ske i dialog mellan Tekniska Verken och fastighetsägaren. Utrymme för kärl kan komma att behöva ordnas.

 • Hemma hos oss uppstår det inget matavfall, vi äter upp all mat. Behöver vi ändå ha ett matavfallskärl?

  Först och främst, vad bra att det inte uppstår så mycket matavfall i ert hushåll!
  Matsvinn är både onödigt ur miljösynpunkt och även kostsamt för din plånbok.
  Det uppstår dock alltid något matavfall. Det kan exempelvis vara bananskal, kaffesump eller gammal mat. Även lite matavfall kan göra stor nytta!

 • Hur långt kan man köra ett fordon på en påse matavfall?

  En buss i lokaltrafik eller en sopbil kan köra cirka 2,5 kilometer på biogasen som utvinns ur en påse matavfall.

 • Hur påverkas jag som har eller vill ha egen hemkompost?

  Du som hemkomposterar kan givetvis fortsätta med det. Den som hemkomposterar får egen lokalproducerad och näringsrik jord och den som har brunt kärl bidrar till minskad användning av fossila bränslen.
  Båda alternativen är bra för miljön!

  Om man vill hemkompostera är det viktigt att känna till att det måste anmälas till miljökontoret, du måste ha god kännedom kring processen och en godkänd anläggning. Det får naturligtvis inte uppstå olägenheter för människors hälsa eller för miljön.

 • Kommer matavfallsinsamlingen bidra till en taxehöjning?

  Vid införandet 2019 föreslår vi ingen höjning av renhållningstaxan. Insamling av matavfall ska ingå i ditt vanliga abonnemang för restavfallet, det vi i folkmun kallar brännbart avfall. Du betalar alltså inget extra för matavfallskärlet.
  Hösten 2018 kommer Tekniska Verken lämna in ett förslag till kommunfullmäktige om en ny miljöstyrande renhållningstaxa. Denna ska fungera som incitament för en bättre sortering. I praktiken betyder det att om du är duktig på att sortera får du en lägre taxa och är du inte lika duktig på att
  sortera så får du en högre taxa. Styrningen kan exempelvis ske genom olika storlek på ditt kärl.

 • När ska jag börja sortera matavfallet?

  Under 2019 införs sorteringen av matavfall etappvis. Först ut är Luossavaara följt av Kiruna centrum, Lombolo och Tuolluvaara. Tekniska Verken kommer att informera via annonser, webbsida, SMS-utskick och i sociala medier när det är dags att börja sortera i ditt område.

 • När får jag mitt kärl för matavfall?

  De första kärlen kommer att börja levereras i april 2019 men eftersom det är många kärl som ska köras ut till alla våra kunder så kommer det att ta lite tid. Kärlen ska inte börja användas direkt du får dem utan Tekniska Verken meddelar när själva sorteringen ska starta. Vi meddelar också respektive område via SMS-utskick när vi börjar köra ut kärl tillsammans med startpaket (sorteringskasse, påsar, påshållare, slaskskrapa och informationsbroschyr).

Övriga frågor

 • Jag ska gräva, hur vet jag om det finns några ledningar i marken?

  Använd tjänsten ledningskollen där du kan göra en förfrågan via formuläret. Information skickas då till ledningsägare som är anslutna till ledningskollen och du får därefter ett besked om det finns ledningar på den plats du tänker gräva på.

Fritid

 • När plogas isbanorna?

 • När sker slyröjning längs skidspår och motionsspår?

  Kontakta kundservice för närmare information om röjning av sly längs motionsspåren.

 • Varför pistas inte skidspåren?

  Jägarspåret och Lombolospåret kommer pistas på morgonen, World Cup-spåren (Matojärvi med tillhörande spårsystem) kommer pistas till eftermiddagen. Detta för att tillgodose de föreningar som bedriver träning på Matojärvi med nypistade spår. Vid extrem nederbörd eller blåst är det svårt att upprätthålla kvalitetssäkringen. Övriga spår prepareras efter nederbörd dock minst tre gånger/vecka. Att pista samtliga skidspår i Kiruna C tar ca. 6 timmar med pistmaskin.

  Kiruna kommuns hemsida hittar du mer information om skid- och motionsspår.

 • När har Luossavaarabacken öppet?

 • Vilka tider är det som gäller för allmänhetens åkning på Lombia och Matojärvi?

  Öppettider, tider för allmänhetens åkning och mer information om de kommunala ishallarna hittar du på Kiruna kommuns hemsida.

 • Var är det tillåtet att köra skoter i Kiruna?

  Kiruna är en stor kommun med många skotrar och vi har cirka 85 mil kommunala skoterleder. På Kiruna kommuns hemsida hittar du mer information om skoterleder samt vilka regler som gäller för skoterkörning.

 • Får man åka med hund i pistade skidspår?

  Skidåkning med hund är tillåtet på alla spår. Undantaget är Varggropen där det gäller speciella tider för att åka med hund. Där är det tillåtet att åka med hund på tisdagar mellan klockan 18-21 samt på söndagar mellan klockan 13-15.

  Åkning med hund skall ske under kontrollerade former, detta innebär att hunden skall vara kopplad. Förare med hund skall också ta hänsyn till övriga skidåkare. Hundkörning får endast ske på skatesidan och inte i spåren för klassisk åkning.

Gata, park och snöröjning

 • Det har snöat, när kommer plogbilen till min gata?

  Plogbilen kommer men exakt när är det svårare att svara på. Vi börjar att ploga bort snön när det har snöat fem centimeter och snöfallet fortsätter. Målet är att de större vägarna ska ha röjts innan morgontrafiken och därför röjer vi först prioriterade gator samt gång- och cykelleder. Tekniska Verken har förutom egna plogbilar även ett stort antal entreprenörer som plogar gatorna.

 • Vems ansvar är det att skotta framför postlådan?

  Det är fastighetsägarens ansvar att röja snön framför postlådan. Kommunen skottar inte framför postlåtan som ska stå innanför tomtgränsen.

 • Varför lägger plogbilen upp stora vallar vid infarten till tomten?

  Tyvärr läggs det ibland upp vallar vid infarten till tomten och det beror på att plogbilen inte har något annat rimligt alternativ när vägen snöröjs. Vi kan inte heller beakta alla enskilda önskemål om snöröjning vid infarten till tomten. Att röja undan snön framför infarten är fastighetsägarens ansvar, även om snövallen har uppstått när vägen har snöröjts.

 • Vems ansvar är det att röja snön från gångbanan?

  Det är fastighetsägarens skyldighet att snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken och att vid halka skyndsamt sanda eller på annat sätt motverka halka på trottoaren. Det är också fastighetsägaren som ska sopa upp och föra bort sand från trottoaren. Snön skall läggas på den egna tomten och inte föras ut på gatan.

 • Grannen plogar ut sin snö på gatan, får man verkligen göra så?

  Den snö som skottas från tomter, portar eller tak får inte läggas ut på gatan eller på plogvallen. Snön måste tas om hand inne på respektive tomt. Om du för ut snö på gatan kan det medföra en trafikfara och dessutom kan snön som skottas ut på gatan föras in på grannens infart när plogbilen kommer. Om det blir för fullt med snö inne på din tomt får du själv bekosta bortforsling.

 • Vad gör ni åt potthålen i gatan?

  Potthål och andra skador på gator och trottoarer anmäler du via felanmälan eller genom att kontakta kundservice.

 • Gatubelysningen fungerar inte, vad ska jag göra?

  Gör din felanmälan till kundservice eller via vår sida för felanmälan så kommer vi att åtgärda eventuella brister så snart som möjligt.

 • Vad gör jag om jag hittar en trasig lyktstolpe?

  Gör din felanmälan till kundservice eller via vår sida för felanmälan så kommer vi att åtgärda eventuella brister så snart som möjligt.

Renhållning

 • Mitt sopkärl har gått sönder, vad gör jag?

  Kontakta vår kundtjänst eller gör en anmälan på vår hemsida. Vi reparerar ditt kärl så snart som möjligt.

 • Hur gör jag för att byta storlek på mitt sopkärl eller ändra intervallet på sophämtningen?

  Det gör du genom att kontakta vår kundtjänst. Som privatperson kan du dock inte byta intervall. Kärlen töms alltid varannan vecka.

 • Jag har sålt eller köpt en fastighet. Hur förs sophämtning och VA-abonnemang över till den nya ägaren?

  Kontakta vår kundservice så hjälper de dig med ägarbytet.

 • Varför har inte mitt sopkärl blivit tömt?

  Om dina sopor av någon anledning inte har blivit hämtade senast kvällen på ordinarie avhämtningsdag så ber vi dig kontakta vår kundservice.

 • Jag har glömt att ställa ut mitt sopkärl på rätt dag, kan jag beställa en extratömning?

  Ja, det gör du enklast genom att kontakta vår kundservice.

 • Hur mycket kostar det att få en extratömning av mitt sopkärl?

  Det är olika priser beroende på om du är privat- eller företagskund. Tag därför kontakt med vår kundservice så får du den hjälp du behöver.

 • Vad kostar ett fritidshusabonnemang?

  Uppgifter om priser för olika typer av abonnemang finns i aktuell renhållningstaxa.

 • När kommer sopbilen och tömmer mitt sopkärl?

  Det beror på var du bor någonstans. I turlistan med tömningsdagar hittar du de olika distrikten samt vilka gator som ingår i respektive distrikt.

 • Hur länge varar fritidshussäsongen?

  Sommarhämtning av hushållsavfall för fritidshus gäller från vecka 10 till och med vecka 42.

 • Går det att hyra en container eller ett lastväxlarflak av Tekniska Verken?

  Nej. Från och med 2019 erbjuder Tekniska Verken inte längre denna typ av tjänster. Vi rekommenderar att ni kontaktar en annan tjänsteleverantör.

 • Vad gör ni åt att behållarna är fulla och att det är skräpigt runtom återvinningsstationerna?

  Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen som ansvarar för återvinningsstationerna. Du kan felanmäla fulla behållare eller annat på www.ftiab.se eller via telefon 020 088 03 10.

Vatten och avlopp

 • Varför har jag inget vatten i min fastighet?

  Det kan bero på att din egen vattenledning har frusit eller gått sönder. Det kan också vara problem på vårt huvudnät. På vår hemsida under driftstörningar kan du få mer information alternativt kan du ta kontakt med kundservice.

 • Varför är vattnet missfärgat och brunt efter ett vattenavbrott?

  När ledningsnätet  har varit avstängt, till exempel på grund av en vattenläcka så blir vattnet ofta missfärgat när vi öppnar ventilerna igen. Det är missfärgning av järn som sprider sig i ledningarna.

 • Är det farligt att dricka missfärgat vatten?

  Vattnet är inte farligt att dricka men vänta gärna tills vattnet blivit klart igen. Missfärgningen försvinner oftast om du spolar kallvatten en stund.

Fjärrvärme

 • Varför fungerar inte fjärrvärmen?

  För att garantera en trygg leverans av fjärrvärme krävs det att vi utför visst underhållsarbete. Under arbetet stänger vi av vissa delar av fjärrvärmenätet och du kan vara en av de drabbade kunderna.

 • Vem äger och sköter om fjärrvärmecentralen?

  Fjärrvärmecentralen, liksom andra värmeanläggningar, ägs och sköts av fastighetsägaren. Det är fastighetsägaren själv som bestämmer vilken temperatur det ska vara inomhus och på tappvarmvattnet.

 • Jag är fjärrvärmekund och det är kallt i mitt hus och jag saknar varmvatten. Vad ska jag göra?

  Troligtvis har det blivit ett avbrott i fjärrvärmenätet. När det gäller planerade avbrott informerar mvi våra kunder och fastighetsägare i god tid innan. Driftinformation, där vi lägger in planerade och oplanerade avbrott finns också på hemsidan.

 • Vad är det som påverkas vid avbrott på fjärrvärmeleveransen?

  När vi bryter fjärrvärmeleveransen finns det fortfarande kallvatten. Ett av våra mål är att avbrotten ska vara så korta som möjligt så att temperaturen i er fastighet inte ska påverkas så mycket. Tänk på att inte öppna fönster och dörrar mer än nödvändigt under ett avbrott.

 • Hur läser jag av min fjärrvärmemätare?

  Det finns en knapp på mätaren som du trycker på. Då kommer det upp olika värden på mätaren. Vid varje värde står det om det gäller kWh, MWh eller m³.

 • Hur ofta ska man lufta elementen i huset?

  När vi talar om att "lufta element" brukar det handla om att tömma elementets vattensystem på luftfickor så att hela elementet fylls med varmvatten. Det är en enkel manöver som du kan göra själv. Du bör göra det en eller två gånger per år - oftast räcker det med en gång på hösten, inför den kalla årstiden.

 • Varför måste jag fylla på vatten i fjärrvärmeväxlaren och hur ofta ska jag göra det?

  Det är inte säkert du måste fylla på vatten - det kan variera från hus till hus. Vatten kan till exempel behövas när du har luftat elementen och trycket i systemet har sjunkit.

 • Jag har ingen värme i mina element, vad ska jag göra?

  Börja med att lufta elementen och fyll på vatten i systemet om det behövs. Vänta därefter en stund. Får du ingen värme tar du kontakt med vår kundtjänst så vi kan registrera en felanmälan.

 • Behövs min varmvattenberedare när jag har fjärrvärme?

  Nej. Din nya värmeväxlare har i princip obegränsad kapacitet eftersom du har ett värmesystem för en hel stad i ryggen. Din värmeväxlare ger dig både direktvärme och varmvatten, därför behöver du ingen ackumulering av varmvatten och därför heller ingen varmvattenberedare. Med fjärrvärme får du alltid fräscht varmvatten.

 • Varför har jag användning på sommaren, värmen är ju avstängd?

  Din fjärrvärmeväxlare förser inte bara ditt hus med värme utan även med tappvarmvatten. I genomsnitt står tappvarmvattnet för 20 procent av din årliga fjärrvärmeanvändning. Procentsatsen kan naturligtvis variera kraftigt beroende på familjesammansättning och beteendemönster.

 • Vad ska jag göra för att minska min energianvändning men ändå ha det varmt i huset?

  Det finns många olika sätt att spara värme på. Du kan till exempel se till att det finns termostatventiler på radiatorerna (elementen), gärna sådana som kan begränsa maxtemperaturen. Du kan isolera vind och tak, täta fönster och dörrar mellan båge och karm och alla tak-, vägg- och golvvinklar. Kanske sänka värmen eller stänga av den helt i garage, källare och eventuella tomma utrymmen.
  Om du installerar bättre duschmunstycken och effektiv vattenarmatur kan du spara en del på varmvattnet. Du kan också sänka temperaturen på varmvattnet, men se till att det är minst 50 grader i kranen.

 • Är fjärrvärme ett monopol?

  Det finns oftast bara en fjärrvärmeleverantör per ort, så i den meningen är fjärrvärme ett naturligt monopol. Samtidigt finns det många olika sätt att få värme och varmvatten på. Du har alltid full frihet att välja vilken uppvärmningsform du vill ha. Däremot är det viktigt för oss att behålla våra befintliga kunder och ständigt attrahera nya kunder. Därför måste vi se till att fjärrvärmen alltid är konkurrenskraftig, lönsam och långsiktigt både för oss och för våra kunder.

 • Kan jag säga upp fjärrvärmeavtalet?

  Om du ska göra en definitiv uppsägning av fjärrvärme, till exempel om huset ska rivas eller av annan anledning inte ska ha fjärrvärme kopplat till sig, ska det göras med en skriftlig anmälan. Kom ihåg att ditt avtal om fjärrvärmeleverans har 3 månaders uppsägningstid om du önskar göra en definitiv uppsägning. Kontakta kundtjänst så hjälper de dig!

 • Vad är fjärrvärmelagen?

  1 juli 2008 trädde den nya fjärrvärmelagen (SFS 2008:263) i kraft. Syftet med den nya lagen är att stärka kundens ställning. Den ger möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten genom att ställa redovisningskrav på fjärrvärmebolagen. Andra krav i lagen är att prisinformation ska finnas tillgänglig och att förändringar i avtalsvillkor ska meddelas två månader innan de får börja gälla.
  Här kan du läsa mer om fjärrvärmelagen.

 • Vad är omförhandlingsrätt?

  Vid förändring av avtalsvillkor som är till ensidig nackdel för kunden, har denne rätt till förhandling kring villkoren.  Begäran om förhandling ska skickas in inom tre veckor från det att kunden meddelats om förändringen. Kunden har även rätt till medling och rätt att säga upp avtalet. Medlingen hanteras av en fjärrvärmenämnd tillsatt av Energimyndigheten.

 • Kan jag ha kvar mitt bundna elavtal när jag får fjärrvärme?

  Ja, du kommer fortfarande att använda el till lampor, datorer, spis, med mera. Fjärrvärmen ersätter bara den el som gått åt till värme och varmvatten.

 • Finns det någon bruksanvisning eller instruktionsbok till fjärrvärmecentralen?

Nyheter

Belysta spår för trygghet

För att öka tryggheten och förebygga inbrott under dygnets mörka timmar tänder Tekniska Verken upp belysning på Lombolospåret och Matojärvi.

Läs mer
 • Byte av telefonväxelns programvara

 • Rullskidbanan är klar och redo för åk

 • Alla vinner på att återvinna