Din sophämtning

Vi samlar in brännbart restavfall och sorterat matavfall från villor, radhus, flerbostadshus och fritidshus i Kiruna kommun.

Vi tar hand om ditt restavfall. Det är det som blir kvar när du har källsorterat bort det som ska återvinnas, som glas, tidningar, metall, papper och plast. Oavsett hur och var du bor ska soporna sorteras. Det restavfall som blir kvar hämtas av sopbilen och körs till värmeverket där det förbränns och omvandlas till el och fjärrvärme. Långsiktigt, smart och hållbart. Läs mer om sopsortering.

Med start 2019 började införandet av matavfallssortering i Kiruna kommun. Centralorten är först ut och byarna ansluts etappvis under 2020. Matavfallssorteringen gör att vi inte längre kommer att förbränna mat- och komposterbart avfall på värmeverket. Istället kommer det tas omhand och rötas till miljövänlig biogas som exempelvis kan användas i fordon.

Du som bor permanent i din fastighet ska ha sophämtning året runt. Renhållningstaxan bekostar hämtning av brännbart hushållsavfall vid ditt hus, men inkluderar även kostnadsfri tillgång till de åtta återvinningscentralerna runt om i kommunen.

Permanentbostad

Från och med 2020 gäller nya tömningsintervall. För dig som bor i villa och radhus töms det grå/svarta kärlet med restavfall var fjärde vecka. Det bruna matavfallskärlet töms var fjärde vecka under vintern och varannan vecka under perioden 15 maj till 15 oktober.

Dina kärl ska ställas ut vid tomtgränsen senast klockan 06.00 på tömningsdagen. Öppningen ska alltid vara vänd ut mot vägen. Ställ kärlen med minst 50 cm mellanrum för att underlätta tömning.

Tänk också på att skotta och sanda vintertid så att renhållningspersonalen lätt kommer åt dina kärl.

Flerbostadshus

Du som bor i bostadsrätt, hyresrätt eller lägenhet ska också sopsortera. Bor du i ett flerbostadshus eller tillhör du en bostadsrätt är det din hyresvärd eller din bostadsrättsförening som ansvarar för sophämtningen.

Fritidshus

Du som äger ett fritidshus i Kiruna kommun är enligt Renhållningsordningen skyldig att ha sophämtning och ska precis som alla andra sortera avfallet. Sophämtning sker var fjärde vecka under den så kallade fritidshusperioden, vecka 10-42.

De flesta fritidshus har ett eget sopkärl för hushållsavfall som vid tömning ska ställas ut vid vägen. Ställ ut ditt kärl med öppningen ut mot vägen senast klockan 06.00 på hämtningsdagen.

En del byar i östra kommundelen har en gemensam container eller gemensamma kärl där man slänger sitt hushållsavfall från fritidshuset.

Kompostering

Du kan kompostera själv och därigenom bidra till att minska mängden avfall. En godkänd varmkompost måste användas. Du som vill kompostera själv gör en anmälan om hemkompostering till Miljökontoret i Kiruna kommun. Det är även Miljökontoret som avgör om din kompostbehållare är godkänd och tillräckligt stor för ditt hushåll.

Dispensmöjligheter

Gemensamt kärl 

Två närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare av en- och tvåbostadshus kan efter anmälan till Tekniska Verken dela kärl under förutsättning att:
1. Avståndet mellan ordinarie uppställningsplatser för behållare vid egna abonnemang för berörda fastighetsägare är högst 200 meter inom detaljplanelagt område och högst 500 meter utanför detaljplanelagt område.
2. Bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas.
3. Båda fastigheterna ska ha samma abonnemangsstyp, exempelvis att båda ha abonnemang hemkompostering.
4. En av fastighetsägarna förbinder sig att ansvara för uppställningsplats.
5. Olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

Uppehåll från sophämtning

Står din fastighet obebodd eller nyttjas den inte? Ansökan om uppehåll från sophämtning kan göras om din fastighet inte nyttjas eller är obebodd. För fastboende görs ansökan på särskild blankett senast en månad innan avsedd uppehållsperiod. Ansökan för fritidshus inlämnas senast 1 februari. Vid beviljat uppehåll debiteras fastighetsägaren en hel grundavgift på respektive taxa under uppehållsperioden.

Egnahem kan medges uppehåll om fastigheten inte nyttjas under en sammanhängande tid om minst 6 månader. Fritidshus kan medges uppehåll om fastigheten inte nyttjas under fritidshusperioden, vecka 10-42.

Latrin

Latrin ska lämnas på någon av våra återvinningscentraler och får aldrig slängas i hushållsavfallet. För att vi ska kunna ta emot latrin krävs att ni använder ett godkänt, tättslutande latrinkärl.

Godkända latrinkärl kan du köpa på Kiruna återvinningscentral.

Vill du kompostera latrin? Vänd dig till Miljökontoret för mer information om latrinkompostering.

Nyheter

Byte av telefonväxelns programvara

Onsdag 9 september byts delar av Kiruna kommuns och Tekniska Verkens gemensamma telefonväxelprogramvara ut.

Läs mer
  • Rullskidbanan är klar och redo för åk

  • Alla vinner på att återvinna

  • Vi är med och stöttar det lokala näringslivet