Din sophämtning

Vi samlar in brännbart hushållsavfall från villor, radhus, flerbostadshus och fritidshus i Kiruna kommun.

Vi tar hand om ditt hushållsavfall. Det är det som blir kvar när du har källsorterat bort det som ska återvinnas, som glas, tidningar, metall, papper och plast. Oavsett hur och var du bor ska soporna sorteras. Det hushållsavfall som blir kvar hämtas av sopbilen och körs till värmeverket där det förbränns och omvandlas till el och fjärrvärme. Långsiktigt, smart och hållbart. Läs mer om sopsortering.

I Kiruna kommun slängs även kompost, exempelvis matrester, i brännbart hushållsavfall. 2019 införs dock sortering av matavfall vilket kommer att minska mängden komposterbart avfall som förbränns. Istället kommer det tas omhand och rötas till miljövänlig biogas.

Du som bor permanent i din fastighet ska ha sophämtning året runt. Renhållningstaxan bekostar hämtning av brännbart hushållsavfall vid ditt hus, men även kostnadsfri tillgång till de åtta återvinningscentralerna runt om i kommunen.

Permanentbostad

För dig som bor i villa och radhus töms sopkärlet varannan vecka. Sopkärlet ska ställas ut vid tomtgränsen senast klockan 06.00 på tömningsdagen. Öppningen ska alltid vara vänd ut mot vägen. Tänk på att skotta och sanda vintertid så att renhållningspersonalen lätt kommer åt ditt sopkärl.

Flerbostadshus

Du som bor i bostadsrätt, hyresrätt eller lägenhet ska också sopsortera. Bor du i ett flerbostadshus eller tillhör du en bostadsrätt är det din hyresvärd eller din bostadsrättsförening som ansvarar för sophämtningen.

Fritidshus

Du som äger ett fritidshus i Kiruna kommun är enligt Renhållningsordningen skyldig att ha sophämtning och ska precis som alla andra sortera avfallet. Sophämtning sker varannan vecka under den så kallade fritidshusperioden, vecka 10-42.

De flesta fritidshus har ett eget sopkärl för hushållsavfall som vid tömning ska ställas ut vid vägen. Ställ ut ditt kärl med öppningen ut mot vägen senast klockan 06.00 på hämtningsdagen.

En del byar i östra kommundelen har en gemensam container eller gemensamma kärl där man slänger sitt hushållsavfall från fritidshuset.

Kompostering

Du kan kompostera själv och därigenom bidra till att minska mängden hushållsavfall. En godkänd varmkompost måste användas. Du som vill kompostera själv gör en anmälan om hemkompostering till Miljökontoret i Kiruna kommun. Det är även Miljökontoret som avgör om din kompostbehållare är godkänd och tillräckligt stor för ditt hushåll.

Dispensmöjligheter

Gemensamt kärl

Du kan också sänka din renhållningsavgift genom att dela kärl med exempelvis grannen. Två eller flera fastigheter kan dela kärl under förutsättning av kärlet räcker till vad gäller fyllnadsgrad och maxvikt. Ansökan om gemensamt kärl görs skriftligen på särskild blankett.

Handläggning och beslut tas av Tekniska Verken.

Uppehåll från sophämtning

Står din fastighet obebodd eller nyttjas den inte? Ansökan om uppehåll från sophämtning kan göras om din fastighet inte nyttjas eller är obebodd. Ansökan görs på särskild blankett senast en månad innan avsedd uppehållsperiod. Vid beviljat uppehåll debiteras fastighetsägaren en halv grundavgift på respektive taxa under uppehållsperioden.

Egnahem kan medges uppehåll om fastigheten inte nyttjas under en sammanhängande tid om minst 6 månader. Fritidshus kan medges uppehåll om fastigheten inte nyttjas under fritidshusperioden, vecka 10-42.

LatrinLatrin ska lämnas på någon av våra återvinningscentraler och får aldrig slängas i hushållsavfallet. För att vi ska kunna ta emot latrin krävs att ni använder ett godkänt, tättslutande latrinkärl.

Godkända latrinkärl kan du köpa på Kiruna återvinningscentral.

Vill du kompostera latrin? Vänd dig till Miljökontoret för mer information om latrinkompostering.

Nyheter

Byggstök på ÅVC i Kiruna

Med start på måndag den 2 september inleds arbetet med att bygga om lokaler i anslutning till återvinningscentralen i Kiruna.

Läs mer
  • Här är de rätta svaren från vår quiz på Kirunafestivalen

  • Lördagsöppet på ÅVC den 25 maj

  • Vårvatten