Avlopp

Innan avloppsvatten återförs till naturen via våra vattendrag och sjöar måste vattnet renas för att undvika att vår miljö skadas. I våra avloppsreningsverk renas vattnet och då avlägsnas en del ämnen som påverkar miljön negativt.

Alla skadliga ämnen kan tyvärr inte rensas från avloppsvattnet. Därför har vi alla ett gemensamt ansvar att inte spola ner föremål eller farliga ämnen i avloppet.

Ingenting försvinner

Varje dag spolas det ner en mängd olika saker som inte har i avloppet att göra, exempelvis tops, bindor, tamponger, lösningsmedel, kattsand och strumpbyxor. Det är bara några av de saker som dagligen hittas i reningsverket. Det som spolas ner i toaletter och avlopp försvinner inte. Det ställer till problem, som till exempel stopp i din fastighet, i ledningar, pumpstationer och i våra reningsverk. Det försvårar även reningen och ökar därför risken för föroreningar.

Vad får inte spolas ner?

Tyvärr spolas många miljöfarliga ämnen dagligen ned i avloppet. Reningsverket kan inte rena bort ämnen som mediciner, färg, lösningsmedel och övriga kemikalier. Dessa ämnen släpps istället orenat ut i våra vattendrag, eller i det slam som annars hade kunnat användas som ett utmärkt grönytegödsel. Det riskerar att allvarligt skada vatten, natur och människor.

Allt miljöfarligt avfall ska istället lämnas till våra återvinningscentraler. Gamla mediciner ska lämnas till apoteket.

Fett

Ytterligare någonting som absolut inte får spolas ner i avloppet är fett. Det är enkelt och är fort gjort att hälla stekfett och frityrolja rätt ner i diskhon och avlopp. Men det skapar problem hela vägen. Det kan orsaka svårlösta stopp i ditt eget avlopp, skada ledningsnätet allvarligt och leda till stora komplikationer för hela reningsverket. Stekfett samlar du enklast i en pet-flaska som sedan sorteras som brännbart avfall. Vill du göra det ännu enklare? Du kan få en specialdesignad fett-tratt av oss, helt kostnadsfritt. Tratten delas ut vid Kirunafestivalen och koncerngemensamma dagar.

Olja i avloppet

Om olja når våra reningsverk så riskerar det så viktiga biologiska reningssteget att slås ut eftersom bakterierna som sköter grovjobbet helt enkelt inte överlever. Det blir då dyrt att återställa och reparera samtidigt som reningen av avloppsvattnet försämras.

Oljan kan inte tas bort från avloppsvattnet som når våra reningsverk och därför rinner det rakt igenom, vilket betyder att det till slut hamnar i våra närliggande vattendrag. När det når vattendragen orsakar det stor skada på miljön och vattenlevande djur, fiskar, fåglar och andra organismer.

Om oljeförorenat vatten når en vattentäkt får det direkt förödande konsekvenser och det kan leda till att en hel vattentäkt förstörs.

Fulspola inte!

Urin, avföring, toalettpapper, bad-, disk- och tvättvatten är det enda som hör hemma i avloppet. Genom att inte spola ned något annat än det avloppet är till för hjälps vi alla åt att bevara vår rena och vackra natur.

Biltvätt

Det bästa för miljön är att tvätta bilen vid anläggningar som renar och återanvänder tvättvattnet. På så sätt kommer inga lösningsmedel och oljerester till avloppsreningsverken. Tvättar du bilen hemma, så använd miljövänliga rengöringsmedel. Står bilen på gatan så rinner tvättvattnet ut i dagvattenledningen och ibland direkt ut i närmaste vattendrag. Placera därför bilen på en plats där vattnet kan filtreras genom jordlagret när du tvättar den, till exempel på gräsmattan.

Dina rättigheter. Och skyldigheter.

I dokumenten "Allmänna bestämmelser för användandet av Kiruna kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning", samt i "Information till fastighetsägare om Kiruna kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster" står det mer om vilka bestämmelser som finns, samt vilka rättigheter och skyldigheter som gäller för dig som använder kommunalt vatten och avloppsförsörjning, exempelvis vad som får eller inte får spolas ner i avloppet.

Fulspola inte!

Nyheter

Byte av telefonväxelns programvara

Onsdag 9 september byts delar av Kiruna kommuns och Tekniska Verkens gemensamma telefonväxelprogramvara ut.

Läs mer
  • Rullskidbanan är klar och redo för åk

  • Alla vinner på att återvinna

  • Vi är med och stöttar det lokala näringslivet