VA-verksamhetsområden

Vattenkran

I Kiruna kommun finns kommunal vatten- och avloppsförsörjning på 20 orter, från Riksgränsen i väster till Karesuando i öster.

Ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp är ett avgränsat område inom vilket vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom kommunala VA-anläggningar. Verksamhetsområden är juridiskt viktiga eftersom området utgör en gräns inom vilket vattentjänstlagens bestämmelser gäller, Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412).

Vattentjänstlagen är en strikt lag som reglerar förhållandet mellan VA-huvudman och de fastighetsägare som ingår i ett verksamhetsområde. Såväl VA-huvudman som fastighetsägare har rättigheter och skyldigheter. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområdets gränser och det ska tydligt framgå vilka fastigheter som ingår.

Vad innebär det för en fastighet att ligga inom ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp?

VA-huvudmannen är skyldig att förse samtliga fastigheter inom ett verksamhetsområde med vatten- och avloppsförsörjning om fastigheten har behov av detta. Fastigheter för bostadsändamål anses t.ex. alltid ha behov av vatten och avlopp.

Inom ett verksamhetsområde för VA skall försörjningen ske via den kommunala VA-anläggningen och nyetablering av enskilda VA-anläggningar godkänns inte. Endast i undantagsfall kan befintliga enskilda VA-anläggningar godkännas.

Inom ett verksamhetsområde för VA är fastighetsägaren skyldig att betala avgifter för vatten och avloppsförsörjningen. Kommunfullmäktige beslutar om vilka avgifter och bestämmelser som gäller genom fastställande av VA-taxa och ”Allmänna bestämmelser för brukandet av kommunens allmänna Vatten- och Avloppsanläggning” (ABVA).

Det är endast inom verksamhetsområde för VA som vattentjänstlagen, VA-taxa och ABVA gäller.

Brukningsrätt, rättigheter och skyldigheter

I samband med att en fastighet inom ett verksamhetsområde betalar avgift för kommunal VA anslutning förvärvar fastigheten s.k. brukningsrätt. Brukningsrätten innebär i princip att fastigheten har rätt till kommunal vatten- och avloppsförsörjning för all framtid.

Samtidigt som fastigheten får brukningsrätten så infaller en betalningsskyldighet, som innebär att fastigheten har ett VA-abonnemang som inte kan sägas upp. Även om den faktiska VA anslutningen upphör skall brukningsavgiften betalas årligen enligt gällande VA-taxa. Det medför att VA-huvudmannen i framtiden är garanterad en viss intäkt för att bekosta underhåll och upprätthållande av de ledningar och VA-verk som förser samtliga fastigheter inom verksamhetsområdena med VA-försörjning.

Vad kostar det att ansluta en fastighet till kommunalt vatten och avlopp?

Vid nyanslutning till kommunalt vatten och avlopp skall en engångsavgift, en s.k. anläggningsavgift betalas. Avgiften skall betalas i enlighet med den VA-taxa som gäller vid det tillfälle som den s.k. förbindelsepunkten meddelas, vilket oftast sker när bygglov beviljats eller den dag fastigheten ansluts. När anläggningsavgiften är betalad får fastigheten brukningsrätt.

Vad innebär det för en fastighet att ligga utanför ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp?

Kommunen har ingen skyldighet att förse fastigheter utanför ett verksamhetsområde med vatten och avlopp. Det innebär att fastigheter utanför ett verksamhetsområde för VA måste anlägga enskilda (egna) VA-anläggningar för vatten- och avloppsförsörjning enligt gällande lagstiftning.

Vill en fastighetsägare ha kommunal VA-försörjning trots att fastigheten ligger utanför ett verksamhetsområde kan anslutning ibland erbjudas. "Policy och riktlinjer för fastigheter utanför VA- verksamhetsområde" är antagen av kommunfullmäktige i Kiruna kommun 2017-01-30, §3. Policyn tillämpas vid en eventuell anslutning av fastighet utanför verksamhetsområde till kommunalt VA. Riktlinjerna anger förutsättningar för anslutning utanför verksamhetsområde samt generella principer vid uppdatering av ett verksamhetsområde.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!