Vattenmätarbyte

Byte av vattenmätare

En vattenmätare behöver enligt gällande lagstiftning bytas ut med ett visst intervall. Det innebär att vi byter ut samtliga vattenmätare i kommunen. Både du och vi ska vara säkra på att mätaren fungerar som den ska och mäter rätt, därför installeras digitala vattenmätare som även gör det lättare att hitta läckor.

Fastigheter med kommunal vattenanslutning ska vara utrustade med vattenmätare så att du kan debiteras för det vatten du använder. En vattenmätare behöver enligt gällande lagstiftning bytas ut med ett visst intervall. För att både du och vi kan vara säkra på att mätaren fungerar som den ska och mäter rätt byter vi till digitala vattenmätare.

Även om din mätare fungerar ska den kontrolleras med jämna mellanrum och därför blir det aktuellt för alla att byta till en ny digital mätare under de kommande åren. För en vanlig standardvilla är intervallet tio år men det varierar beroende på hur stor vattenförbrukningen eftersom stora förbrukare har större vattenmätare.

Fördelen med en fjärravläst mätare är att du som kund inte behöver läsa av och rapportera in mätarställningen. Du behöver alltså inte längre skicka in manuella avläsningskort. Vi hämtar mätvärdet automatiskt och du faktureras för en faktisk förbrukning och inte en uppskattad förbrukning som tidigare. De gamla mätarna skickas in för kontroll för att säkerställa att korrekt debitering har gjorts.

Är din mätarplats godkänd?

Som fastighetsägare måste du upplåta en plats för mätaren, se till att den inte utsätts för skador eller risk för frysning samt att mätarbyte är möjligt att genomföra.

VA-huvudmannen Kiruna kommun, äger vattenmätaren och själva bytet sker kostnadsfritt. Det är dock du som fastighetsägare som ansvarar för att mätarplatsen är lättåtkomlig, att vattenmätaren är monterad i en konsol som fäster ventiler och rör i väggen samt att det finns godkända avstängningsventiler på båda sidor om mätaren. Saknas något av detta behöver du skyndsamt åtgärda bristerna innan mätaren kan bytas.

Observera att eventuella åtgärder som behöver göras i syfte att mätarplatsen ska bli godkänd bekostas av fastighetsägaren.

Fastighetsägarens ansvar är reglerat i Lagen om allmänna vattentjänster, Vattentjänstlagen (2006:412) Länk till annan webbplats.. Vid väsentliga brister kan VA-huvudmannen neka en fastighet att vara kopplad till VA-ledningsnätet.

Kontrollera din mätarplats

Innan mätarbytet kan utföras ska du kontrollera att din mätarplats uppfyller följande krav:

Vattenmätarkonsol

Vattenmätaren ska sitta monterad i en vattenmätarkonsol som är fast förankrad. Konsolen gör att installationen blir stabil och påverkan på vattenrören mindre.

En konsol minskar risken för läckage vid mätarbyte samt eliminerar risken för elolycksfall. Konsolen ska ha en skjutbar koppling och avstängningsventiler på båda sidor.

Godkänd vattenmätarplats med konsol

Exempel på godkänd vattenmätarplats med konsol samt avstängningsventiler före och efter vattenmätaren.

Avstängningsventiler

Avstängningsventiler ska finnas både före och efter mätaren. Det är viktigt att kontrollera att ventilerna fungerar innan mätarbytet. Fungerande ventiler är även en säkerhet för dig som fastighetsägare vid en eventuell vattenläcka. Flera försäkringsbolag kräver att det finns godkända och fungerande ventiler.

Vattenmätarkonsol med ventiler

Gör så här för att kontrollera avstängningsventiler:

  1. Stäng ventilen mellan mätaren och inkommande vattenledning. Öppna en vattenkran. Om kugghjulet i mätaren inte snurrar och inget vatten rinner från vattenkranen fungerar ventilen som den ska.
  2. Kontrollera även ventilen efter mätaren på samma sätt som är beskrivet ovan.

Mätarplatsen

Det ska vara lätt att komma åt vattenmätaren. Inbyggda eller blockerade mätare måste göras åtkomliga för vår personal vid mätarbytet.

Det ska finnas tillräckligt med utrymme kring vattenmätaren.

Bilden ovan visar ett exempel på en godkänd mätarplats med tillräckligt utrymme, konsol samt avstängningsventiler före och efter mätaren.

Ej godkända ventiler

Har du en äldre modell av ventil LK 580, LK 581 eller LK 582 måste den bytas av fackman innan vi kan utföra bytet av vattenmätare. Denna typ av ventil och konsol är inte längre godkänd och har visat sig ha farliga brister i konstruktionen. Den kan bland annat orsaka omfattande vattenskador vid stängning av ventilen.

Ej godkända ventiler av typen LK.

Vem kommer och byter mätaren hos dig?

Tekniska Verkens rörnätstekniker utför bytet av vattenmätaren om mätarplatsen uppfyller ovanstående krav. Behöver platsen åtgärdas kan en VVS-leverantör hjälpa dig. Eventuellt arbete med att iordningställa mätarplatsen kan med fördel samordnas mellan Tekniska Verken och din VVS-leverantör. till exempel för att undvika flera avstängningar av vattnet i fastigheten.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!