Miljövänliga pelletspannor
ersätter olja

Bild

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Kiruna Kraft AB bygger två pelletspannor på 5 MW styck i Luossavaara vid Petsamo. De kommer att ersätta oljeeldade spetslastpannor placerade i gamla Hjalmar Lundbohmsskolan och Scandic Ferrum som avvecklas i och med stadsomvandlingen.

Pelletspannorna kommer användas under de kallaste dagarna perioden
november – februari för att stötta huvudproduktionen och säkerställa
fjärrvärmeleveransen till Kiruna stad. LKAB:s gruvbrytning påverkar områdena
som de nuvarande pannorna är placerade i vilket gör att ersättningspannor måste byggas för att fortsatt kunna tillhandahålla leveranssäkerhet till kund.

Kiruna Kraft har då valt ett miljövänligare alternativ i form av pelletspannor.
Pellets är ett klimatneutralt bränsle och mycket bättre jämfört med eldningsolja
som de pannor som avvecklas har som bränsle idag. Pelletspannorna är
utrustade med elektrofilter vilket tar bort aska och damm från röken. Utsläpp
i form av kvävedioxid och partiklar är mycket liten och nivåerna enligt
miljökvalitetsnormerna klaras med god marginal.

Placeringen av pannorna är strategiskt bra då det anläggs en ny fjärrvärmeledning i samma område vilket möjliggör värmeleverans från panna till
fjärrvärmenät. Bränsletransporter till pannorna kommer att ske via väg E10 vilket
gör att boende i närheten inte kommer att påverkas av tung trafik.


Just nu pågår arbete med schaktning och anläggningsarbete för pannornas placering.

Arbetsplatserna är inte några lekplatser. Iakttag försiktighet i närheten av arbetsområdet och respektera avspärrningar.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!