Kokningsrekommendation av dricksvatten i Vassijaure

Tekniska Verken har gjort en utredning av dricksvattenkvaliteten i Vassijaure på grund av klagomål avseende lukt och smak. Analyser har visat på låga och ofarliga halter av ämnet ETBE (etyl-tert-butyleter).

Tekniska Verken har tillsammans med laboratoriet SGS Analytics Sweden gjort en screeninganalys för att leta okända ämnen i vattnet. Screeninganalysen visade spår av ETBE. Halten bedöms som låg, ungefär 3 mikrogram/liter men som troligen är orsaken till lukt- och smakproblemen. Att halten är ofarlig är också bekräftat från Livsmedelsverket.

Det finns inga gränsvärden för ämnet men den uppmätta halten ligger långt under gränsvärden för andra liknande ämnen. ETBE är flyktigt vilket innebär att det försvinner vid till exempel kokning av vattnet. Vi rekommenderar därför att ni tills vidare kokar vattnet kraftigt innan det används till mat och dryck. Det finns också möjlighet att hämta dricksvatten vid vattenutkastare vid Katterjåkks avloppsreningsverk (på gaveln mot Vassijaure).

Hur ämnet hamnat i dricksvattnet är än så länge okänt. Tekniska Verken fortsätter att utreda lämpliga åtgärder vid vattenverket för att komma till rätta med problemen.

Om ni har frågor är ni är välkomna att kontakta Drift- och miljöingenjör Cecilia Engman: 0980-704 06, cecilia.engman@tvab.kiruna.se eller Enhetschef Bengt-Göran Rova: 0980-70 800, bengt-goran.rova@tvab.kiruna.se.

Information ETBE

ETBE är en vanlig oktanhöjande tillsats i bensin och har till skillnad mot andra drivmedelskomponenter hög löslighet i vatten. Ämnet har också andra användningsområden, exempelvis som lösningsmedel. Det är inte ovanligt att laboratoriet hittar ETBE från drivmedel i vatten efter olyckor ovan mark.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!