Högskola och universitet

Studenter

På Tekniska Verken finns det varje år möjlighet att göra ditt examensarbete hos oss. Examensarbetet ska bidra till både din och vår utveckling.

Att göra ett examensarbete hos Tekniska Verken ger dig möjlighet att använda din kunskap i praktiken och du får dessutom lära känna oss som organisation. Examensarbetet är ett sätt för Tekniska Verken att hålla oss uppdaterade med den senaste kunskapen inom de områden vi arbetar med och vi får möjlighet att lära känna dig.

Intressanta områden för examensarbete

Några områden som är extra intressanta för oss finns i listan nedan. Vi för gärna en dialog om du har andra idéer på ämnen. Din kunskap eller idé kan tillföra värde till vår verksamhet!

  • Renhållning
  • Vatten och avlopp
  • Fjärrvärme och energi
  • Avfalls- och bränslehantering
  • Lakvatten, processvatten och deponier

Välkommen med din ansökan

Har du en idé till ett examensarbete som du vill genomföra på Tekniska Verken är du välkommen att kontakta oss. Beskriv din utbildning, inriktning och dina intresseområden, samt konkreta förslag på vad du skulle vilja skriva om.

Nedanstående förslag på examensarbete är uppdrag där Tekniska Verkens verksamheter gärna tar emot din hjälp. Kontaktuppgifter hittar du i varje dokument:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
A_KIR_Förslag till examensarbete_funktion och felsökning biosteg.pdf , 105.8 kB. 105.8 kB 2024-02-06 16.14
A_KIR_Förslag till examensarbete_Recipientkontroll.pdf , 80.1 kB. 80.1 kB 2024-02-07 10.06

Kiruna avloppsreningsverk Luossajoki

Luossajoki

Sandra Lindgren som studerat till Miljöanalytiker vid Linnéuniversitet i Kalmar har skrivit sitt examensarbete för Tekniska Verken. Examensarbetet handlade om hur Tekniska Verken i framtiden kan minska sin påverkan på Luossajoki och bidra till att förbättra bäckens status.

Många svenska avloppsreningsverk står inför kommande utmaningar eftersom en skärpning av befintliga reningskrav avseende kväve och fosfor väntas i samband med EU:s vattendirektiv, som syftar till att förbättra och skydda vatten. Kiruna avloppsreningsverk saknar idag krav på specifikt reningssteg för kväve men vid en framtida omprövning av tillståndet kan man behöva investera i en kvävereningsanläggning för att minska utgående halter av kväve i det renade avloppsvattnet. Kväve i avloppsvatten kommer främst från urin, varför utsläpp från hushåll och tätbebyggelser via avloppssystemen utgör en betydande källa för kväve. Resultatet från studien visade bland annat att det finns ett flertal fördelar med att välja en teknik med så kallade biofilmsbärare som kompletterande steg för kväverening vid Kiruna avloppsreningsverk. Biofilmsbärare är små hjul av plast som svävar runt i en reaktor (bassäng). På hjulens yta bildas en så kallad biohud av mikroorganismer som utför själva reningen.
-Arbetet var lärorikt och gav fördjupade kunskaper och erfarenheter om kväverening, regelverket kring avloppsvatten inom Sverige och EU samt om vattenkvaliteten i bäcken Luossajoki. Det var spännande att få möjligheten att skriva examensarbetet för Tekniska Verken hemma i Kiruna och få en inblick i det arbete som Tekniska Verken gör och i svensk vattenförvaltning i stort, säger Sandra Lindgren.
-Vår förväntan av examensarbetet var att få en genomgång av möjliga kvävereningstekniker som skulle kunna fungera i Kiruna avloppsreningsverk med hänsyn till utrymmen, det kalla klimatet och behovet av att förbättra statusen i Luossajoki. Det arbete som Sandra gjort med examensarbetet och resultatet kommer att vara till hjälp för oss vid en framtida omprövning av avloppsreningsverket, säger Maria Lundin, Drift-/miljöingenjör avloppsteknik.

 

Attityder till källsortering

I sitt examensarbete för Tekniska Verken undersökte Anna-Maria Axiotou källsortering i Kiruna. Hon ställde sig frågan vad invånarna egentligen tycker om källsortering och vad som påverkar deras vilja att källsortera.

Examensarbetet var en del i magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd vid Stockholms universitet. Det som lockade Anna-Maria att göra sitt examensarbete på Tekniska Verken i Kiruna var den pågående stadsomvandlingen och att få göra nytta i den kommunala verkligheten.
– Att göra arbetet åt Tekniska Verken var lärorikt och en bra erfarenhet. Man får nya ögon när man kommer ut i verkligheten. Det är bra att resultatet kan användas, säger Anna-Maria Axiotou.
Bland annat kom Anna-Maria fram till att de personer som svarat på hennes enkät hade en bra medvetenhet om källsortering och att de vill sortera mer, vilket är glädjande för Kiruna. Det märks att Anna-Maria brinner för sitt ämne som är en viktig del i Tekniska Verkens verksamhet.
– Jag tycker avfallshantering är spännande. Avfall är en miljöbov och man ska inte se sopor som bara sopor, utan som en resurs, säger Anna-Maria Axiotou.
Under sitt examensarbete har Anna-Maria Axiotou haft två handledare, förutom handledaren på Stockholms Universitet har hon haft en energi- och miljöingenjör på Tekniska Verken som extern handledare.
– Min externa handledare Maja Nilsson är kunnig i ämnet avfallshantering och via min handledare på universitet har jag fått den vetenskapliga aspekten, säger Anna-Maria Axiotou.
Efter att examensarbetet nu är färdigt och efter avslutad praktik ska Anna-Maria Axiotou söka jobb i Tromsö där hon bor sedan en tid tillbaka.

Kontakt

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!