Vi ansvarar för renhållningen i vår kommun. Tillsammans kan vi göra skillnad och bidra till en hållbar livsmiljö genom att minimera, återvinna och återbruka.

Alla verksamhetsutövare ska ha ett abonnemang för sophämtning hos oss. I abonnemanget ingår hämtning av matavfall och restavfall. Företag får inte lämna förpackningar på återvinningsstationer eller återvinningscentraler, utan måste anlita godkänd aktör eller lämna förpackningarna till Näringslivets producentansvar (NPA).

15 kap. 3 § miljöbalken definierar kommunalt avfall som avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll. Det är vår skyldighet att samla in ert mat- och restavfall, som till exempel uppstår i fikarummet. Detta kräver att ni som verksamhetsutövare har ett sophämtningsabonnemang med lämpligt hämtningsintervall och storlek på behållare hos Tekniska Verken.

Fastighetsägaren ansvarar för att hyresgästerna, eller de som är verksamma i fastigheten, har en fungerande sophämtning. Fastighetsägaren är även skyldig att informera om bestämmelserna i renhållningsföreskrifterna och är betalningsskyldig gentemot Tekniska Verken.

Utöver avfall som infaller under kommunalt ansvar så finns ett antal andra typer av avfall som ska sorteras ut och behandlas separat. Avfall som förpackningar, grovavfall, el-avfall, farligt avfall är några av de olika avfallstyperna.

FRÅGA OSS!