Avgifter, priser, taxor och regelverk

Spargris

Vatten- och avloppsverksamheten i kommunen är helt avgiftsfinansierad, det vill säga inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande.

Det du betalar i vatten- och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten, ta hand om och rena avloppsvatten samt dagvatten från gator och fastigheter.

Avgifter vid nyanslutning, om- eller tillbyggnad

Innan anslutning sker skall anläggningsavgift utifrån gällande VA-taxa betalas. Kommunfullmäktige fattar varje år beslut om gällande VA-avgifter och aktuell anläggningsavgift hittar Ni i § 5 (bostadsfastighet) respektive § 6 (annan fastighet) i årets VA-taxa.

Fastigheter som används till bl.a. kontor, butik, restaurang och småindustri betalar avgifter utifrån begreppet bostadsfastighet. I VA-taxan § 3 framkommer vad som avses med bostadsfastighet respektive annan fastighet. Vid om- eller tillbyggnad skall avgift för tillkommande lägenhet eller bruttoarea betalas. Utökas fastighetens tomtyta skall avgift för tillkommande tomtyta betalas.

Fastighetsägaren är skyldig att omgående lämna uppgifter om utökad tomtyta samt om- eller tillbyggnad till Tekniska Verken, som även har rätt att debitera dröjsmålsränta. Övriga avgifter och regleringar återfinns i Kiruna kommuns VA-taxa.

Abonnemang i träda

Inom kommunalt verksamhetsområde för VA råder enligt Vattentjänstlagen (VAL 2006:412) avgiftsskyldighet, oavsett om fastigheten nyttjar VA eller ej. VA-abonnemang i träda är en metod som tillämpas inom Kiruna kommun och innebär att en fastighetsägare kan försätta sitt VA-abonnemang i träda om vissa villkor för fastigheten är uppfyllda.

Kommunfullmäktige beslutade 2006-12-19 att Kiruna kommun under en försöksperiod fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2011-12-31 ska tillämpa möjligheten att ha VA-abonnemang i träda. Försöksperioden har sedan förlängts.

I informationsskriften Föreskrifter VA-abonnemang i träda står villkor och avgifter kring abonnemang i träda. Har Ni önskemål om att försätta ert abonnemang i träda skall en anmälan lämnas in och godkännas av Tekniska Verken. Anmälan görs på blanketten Ansökan om VA-abonnemang i träda.

Särtaxa Torg och handelsgata, Nya Kiruna

Kommunfullmäktige har antagit en särtaxa för ett geografiskt begränsat område avseende torg och angränsande handelsgata i Nya Kiruna den 2016-11-28.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!