Ledningsnät, anslutning till fastighet

Hus i mörker

Du som ska ansluta dig till kommunalt vatten gör det normalt i samband med att du lämnar in din bygglovsansökan.

VA-verksamhetsområden

I Kiruna kommun finns kommunal vatten- och avloppsförsörjning på 20 orter, från Riksgränsen i väster till Karesuando i öster. Ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp är ett avgränsat område inom vilket vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom kommunala VA-anläggningar.

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

I informationsskriften Information till fastighetsägare om Kiruna kommuns allmänna vatten-och avloppstjänster, förklaras viktiga begrepp samt fastighetsägarens och VA-huvudmannens skyldigheter och rättigheter vid anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

I Kiruna kommuns VA-taxa , 275.3 kB.anges de avgifter som skall betalas för kommunalt vatten och avlopp och i ABVA - Allmänna bestämmelser för användandet av Kiruna kommuns allmänna vatten-och avloppsanläggning , 4.5 MB.anges gällande bestämmelser.

Anmälan om anslutning

Vill ni ansluta en fastighet till kommunalt vatten och avlopp ska en anmälan lämnas in och behandlas av Tekniska Verken innan anslutning tillåts. Anmälan görs på blankett, Anmälan om anslutning till allmän VA-anläggning , 307.5 kB..

Innan vattenmätare installeras och vattnet släpps på måste anmälan vara godkänd och anläggningsavgiften vara betald.

Installation av vattenmätare

Vi tillhandahåller och installerar vattenmätaren. Vi ansvarar också för byte och administration av de vattenmätare som finns i vår kommun. Enligt Swedacs bestämmelser ska vattenmätaren bytas ut och kontrolleras vart tolfte år.

I dokumentet Information om vattenmätare , 190.6 kB. står det vad du som fastighetsägare bör tänka på inför installation av vattenmätare, till exempel utformning av mätarplats, behov av återströmningsskydd med mera.

Ledningsnät

I Kiruna kommun finns det 230 km ledningsnät som omfattar dricksvatten, dagvatten och avloppsvatten. Vattenledningarna leder dricksvattnet från vattenverket till konsumenterna genom olika stationer.

Dagvatten är vatten som kommer från regn- och smältvatten från exempelvis gator, vägar och parkeringar. Även dräneringsvatten från husgrunder leds bort via dagvattenledningar. Vatten som använts i tvättställ, toaletter och tvättmaskiner leds till reningsverken där det renas noggrant. När vattnet är tillräckligt rent släpps det ut i våra vattendrag.


Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!