Fett- och oljeavskiljare

Olja på marken

Alla verksamheter som riskerar att släppa ut fett via avloppsvattnet ska ha en godkänd fettavskiljare. Det kan till exempel handla om storkök, caféer, gatukök, pizzerior, restauranger och hotell.

Precis som med oljespill från bland annat verkstäder så är det krav på andra verksamheter som hanterar större mängder fett. Fett inklusive frityroljor får aldrig hällas ut i avloppet.

Verksamheter som riskerar att släppa ut fett till avloppet skall ha en godkänd fettavskiljare som måste tömmas regelbundet.

Oljeavskiljare

Nästa gång du tvättar bilen eller spolar av garagegolvet - se till att ingen olja följer med. Tvätta därför alltid bilen i en godkänd biltvätt eller i en tvätthall som har en oljeavskiljare.

Alla som bedriver en verksamhet är enligt miljöbalken skyldig att vidta de försiktighetsmått som krävs för att motverka negativ påverkan på miljön. Det innebär att en verksamhet med utsläpp av oljeförorening ska vidta åtgärder för att kunna rena föroreningar. Vanligtvis görs detta genom en oljeavskiljare som renar avloppsvattnet från oljeförorening innan det leds vidare till spillvattennätet eller dagvattennätet.

Kom ihåg att en oljeavskiljare är till för att hantera mindre spill - det är aldrig tillåtet att hälla ut olja eller andra kemikalier i avloppet även om du har en avskiljare.

Tänk på att spill- och smörjolja räknas som farligt avfall. Har du mindre mängder spillolja, smörjolja eller till exempel bensin, diesel, fotogen eller andra petroleumprodukter så kan du lämna detta till din närmaste återvinningscentral. Verksamhetsutövare kan ta kontakt med Tekniska Verkens miljöavdelning.

Obs! Från och med 2018 hanterar inte Tekniska Verken tömning av oljeavskiljare. Befintliga kunder hänvisas därför till annan tjänsteleverantör.


Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!