Slamtömning enskilt avlopp

Slamtömning

Har du en egen slambrunn i anslutning till din fastighet är du enligt kommunens föreskrifter skyldig att tömma den regelbundet.

Vi ansvarar för slamtömning från hem och fritidshus i Kiruna kommun. Tömning av enskilda avloppsanläggningar görs löpande under året. Om du inte har kommunalt avlopp så har du sannolikt en enskild avloppsanläggning och då krävs det att du har tecknat ett tömningskontrakt med oss.

 • Du som är fastboende och har egen avloppsanläggning ska enligt Kiruna kommuns renhållningsföreskrifter ha tömning av slambrunn eller tank minst en gång per år.
 • Du som har ett fritidshus i Kiruna kommun och har egen avloppsanläggning ska enligt Kiruna kommuns renhållningsföreskrifter ha tömning av slambrunn varje eller minst vartannat år.

Slammet innehåller näringsämnen som fosfor och kväve och de bidrar till att övergöda naturen. När du låter oss ta hand om ditt slam så renas det i våra avloppsreningsverk och mer än 90 procent av dessa ämnen tas bort.

Tömning av slambrunn

Avloppsanläggningen ska alltid besiktas av Miljökontoret i Kiruna kommun innan den tas i bruk. När anläggningen är besiktad och du har börjat använda den ska du skriva kontrakt på tömning av ditt enskilda avlopp med oss. Detta gör du genom att ta kontakt med vår kundservice. Tömning sker då enligt kontrakt och genomförs automatiskt tills du meddelar oss annat. Ordinarie tömningar sker områdesvis enligt schemalagda turer för tömningsperioderna, det innebär att du inte kan välja exakt datum för slamtömning.

Att tänka på vid tömning

Som fastighetsägare ansvarar du för anläggningens skötsel och underhåll, samt att den är tillgänglig för tömning. Du ska även ha ett kontrakt för slambrunnstömning.

 • Vägen ska vara körbar och snöröjd fram till högst tio meter från avloppsanläggningen.
 • Vägen ska vara framkomlig, kvistad och fri från träd, buskar och växter.
 • Vägen ska ha en bärighet som klarar en slamtankbil som väger 32 ton.
 • Eventuell isolering eller annan anordning ska vara borttagen.
 • Brunnen ska vara märkt så den lätt går att hitta.
 • Brunnslocket ska vara helt och får väga max 15 kg.
 • Vägens sträckning till brunnen ska vara markerad.
 • Vägsträckningen ska vara gjord så att avloppsledning som är ansluten till brunnen inte behöver korsas.
 • Framkomlighet ska vara fri så att fordonet inte kommer i kontakt med byggnader, buskar eller andra växter. Om hinder medför att ledning måste korsas sker det på innehavarens egen risk.
 • Vid tömningstillfället ska anläggningen vara direkt åtkomlig för slamsugning.
 • Blommor och växtlighet som ev. kan skadas i området skall vara tydligt markerade.

Extra tömning

Extra tömning av slambrunn kan beställas vid behov och debiteras enligt gällande timtidstaxa. Du beställer extra tömning via vår kundservice på telefon 0980-707 23.

Tömningsperioder

 • 15 januari till 15 februari
 • 1 maj till 15 juli
 • 15 augusti till 30 november

Tömningsperiod anges i kontraktet. I östra kommundelen tillämpas inte januaritömningar. Fastigheter som nås via isvägar har tömningar som anpassas efter vägförhållanden.

Avgift för tömning

Avgift för slamtömning erläggs av fastighetsägaren enligt taxa som fastställs av Kommunfullmäktige i Kiruna kommun.

 • Tömning av anläggningar upp till 7 kubikmeter debiteras enligt gällande ordinarie taxa.
 • Brunnar över 7 kubikmeter debiteras efter gällande timtidstaxa.
 • Extra tömning debiteras enligt gällande timtidstaxa.

Dispens från slamtömning

Permanenta hushåll ska ha tömning minst en gång per år. Fritidshus ska ha tömning varje år, alternativt minst vartannat år. Du kan söka dispens från slamtömning hos Miljökontoret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i Kiruna kommun om skäl finns för glesare tömning, eller om skäl finns som frångår tömning enligt Renhållningsordningen i Kiruna kommun.

Ägarbyte

Vid ägarbyte på fastigheten övergår slamtömningsabonnemanget till den nya ägaren genom att nytt kontrakt tecknas.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!